Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (2024)

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (1)

Informatiebulletin No. 26 / Juli 2008

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Een nieuwe fase ISSN 1574-2075

Informatiebulletin© Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Opgericht 28 maart 2000Register Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland: 32079321

Overname van artikelen of gedeel-ten daarvan wordt op prijs gesteld onder voorwaarde van bronver-melding. Bij artikelen die met © zijn gemarkeerd geldt een voorbehoud.

Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusdentel.: 033-4613129fax.: 033-4615695www.kampamersfoort.nl [emailprotected]

bankrekening: 96 95 81 599ANBI erkend (8163.52.276)

Aan Informatiebulletin 26 werkten mee: redacteur K.Kreuning, redac-teur G. te Winkel en eindredacteur C. Biezeveld.Tevens diverse gastschrijvers.

Inhoudsopgave:1 : Een nieuwe fase (directeur)1 : Inhoudsopgave2 : Loes van Overeemlaan onthuld3 : Nieuwe documentairefilm4 : Uit de kazernetijd “De Boskamp”5 : Herdenkingen voorjaar 20088 : Herdenkingslezing 20088 : Vrijwillige bijdrage 20089 : Nat.Herdenking/Bevrijdingsdag

en Russenherdenking 9 mei 2008

10: Herdenken in Zöschen 200812: Première documentaire Kamp

Amersfoort13: Nieuw! Nu ook GPS-wandeling13: Documentatie geschiedenis14: In Duitse gevangenschap:

P. van Toor16: Kahla-oproep: reacties16: Inleiding hoofdartikel Wiardi

Beckman17: Hoofdartikel deel 1 Wiardi

Beckman33: Handhaven onder nieuwe orde

´40-´4535: Gedenkplaat NSF naar herin.

centrum36: Voortgang uitbreiding terrein36: Joodse Gevangenen in PDA (dl.8)37: Informatie over Amcha38: Reacties op oproepen39: Nieuwe oproepen39: In Memoriam40: Publieksrondleidingen 200840: Steun Kamp Amersfoort

Op zaterdag 19 april 2008 werd de jaarlijkse herdenking gehouden. Een indrukwekkende bijeenkomst, vooral door de verhalen van ooggetuigen van toen en de betrokkenheid van velen daar om heen. Ook het blijvende eerbetoon aan de moedige Loes van Overeem kreeg zijn realisatie: de Loes van Overeemlaan in Leusden èn in Amersfoort. Ondertussen wordt er in stilte er verder gewerkt aan de uitbreiding van het terrein van het monument. Tenslotte zal op zaterdag 28 juni 2008 de nieuwe vijftig minuten durende documentairefilm “ Kamp Amersfoort, getuigenissen van overlevenden “ worden gepresenteerd. Allemaal stappen op de weg om het vergeten Kamp Amersfoort verder terug te brengen onder de aandacht van een breed publiek. Ook om recht te doen aan hen die daar geleden hebben en te lang en te veel zijn vergeten.

In de afgelopen decennia is er veel bereikt. Daarbij past een gevoel van dankbaarheid. Dat wil niet zeggen dat de taak nu klaar is, in tegendeel. Er is en er blijft nog jarenlang veel werk te doen. Dat werk is overigens intensief en vergt een enorme inzet, van alle medewerkers en vrijwilligers, maar ook van de spilfunctionaris die zorg moet dragen dat alles goed verloopt.

In 2007 heb ik tijdig gevraagd mijn in 2008 eindigend contract niet te verlengen. Enerzijds vond ik dat na 45 jaar pionierswerk en 20 jaar hard werken aan het her-stel van de herinnering aan Kamp Amersfoort de tijd was aangebro-ken om een wat rustiger vaarwater op te zoeken. Anderzijds was er ook een omslag te merken: de pioniersfase was voorbij. Bepaalde zaken hadden meer structuur nodig, andere aspecten dienden zich aan. Een passende gelegenheid om een ervaren opvol-ger nieuwe uitdagingen te bieden. De komst van Maurits Nibbering is dan ook de markering van een nieuwe fase in het voortbestaan van de stichting. Ik wens hem vanaf deze plaats van harte succes met zijn nieuwe loopbaan en roep iedereen op hem met de zelfde inzet en motivering bij te staan als het de afgelopen jaren bij mij het geval was. Het succes dat mij wordt toegerekend kon immers alleen bereikt worden door de medewerking van velen! Dank daarvoor. Het bestuur als eindverantwoordelijke wens ik alle wijsheid toe bij het uitzetten van de juiste koers.

Ik neem afscheid als directeur en wens een ieder alle goeds toe. Maar ook zeg ik: tot ziens op en om de gedenkplaats, waar voor vrijwilligers genoeg te doen blijft! Als u dit leest vergt mijn gezondheid (hartoperatie) alle aandacht. Er wachten mij voorlopig andere taken naast een periode van noodzakelijke rust.

Cees Biezeveld,scheidend directeur.

Foto: J. Peeters

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (2)

Informatiebulletin juli 2008

2

Per 1 april 2008 zijn de straatnamen Appelweg (Leusden) en Laan ´40-´45 (Amersfoort) vervallen en vervangen door de Loes van Overeemlaan. Na 63 jaar een eerbe-toon aan deze moedige vrouw, die zoveel voor slachtof-fers van de bezettingstijd heeft gedaan. Mede / vooral in Kamp Amersfoort. Haar humanitaire werk was zelfs in Europees verband bezien uniek. De naam van Loes van Overeem is en blijft onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis van dat kamp en via de straatnaam aan de gedenkplaats, uit diep respect voor haar.

Bij de Kamp Amersfoort-herdenking op zaterdag 19 april 2008 werd aan het einde van zijn herdenkingstoe-spraak, met hulp van oud-gevangene Wim Cats, door oud-gevangene Nico van Hasselt het straatnaambord onthuld. Beide oud-gevangenen konden dit anno 2008 nog doen dankzij het werk van Loes van Overeem! Een bijzonder moment in hun beider leven. Een bijzonder moment ook voor de stichting en voor allen die aan de realisatie van dit eerbetoon hebben meegewerkt. Een

bijzondere dank gaat uit naar de leden en de voorzitter van de Commissie voor de Straatnaamgeving gemeente Leusden voor de doortastende steun die werd ver-leend.

Omdat er nog voortdurend vraag is naar de special over Loes van Overeem van het Informatiebulletin van januari 2007, is deze herdrukt. Voor geïnteresseerden is deze brochure af te halen tegen een vergoeding van € 2,- eventueel thuis te sturen per post tegen een onkos-tenvergoeding van € 4,- (inclusief verzendkosten), over te boeken naar de bankrekening 96 95 81 599 van de stichting onder vermelding “Special Overeem”.

Loes van Overeem-Gedicht.

Dichter Lenze L.Bouwers heeft enkele jaren terug bij een herdenking op 19 april gedichten voorgedragen. Hij is nu stadsdichter van Zwolle (www.stadsdichterzwolle.nl). Naar aanleiding van de realisatie van de Loes van Overeemlaan zond hij het volgende gedicht in:

Zij was de witte engel van het kamp,Waarin men slechts van zwart niet werd beroofd,Waarin de hoop op zonlicht was verdoofd, Werd weggeboend met harde borstels, krampDoor honger, angst, met zwepen werd gedoofd,Waarin alleen in schoten werd geloofdDie zouden klinken – leven is een damp –.Zij was de witte engel van het kamp,Gewoon een mens als wij met hart en hoofd,Die wist van rood en kruis, die dreun en stamp-Geweld tot zwijgen bracht: met kerst – geroofdWaren de kaarsen – las ze, was ze lamp.Zij was de witte engel van het kamp.

(In herinnering Loes van Overeem,

medewerkster van het Rode Kruis in Kamp Amersfoort)

© Lenze L.Bouwers.

“Loes van Overeemlaan”19 april 2008 formeel onthuld

Foto: L. van Velthuijzen

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (3)

Informatiebulletin juli 2008

3

Op zaterdag 28 juni 2008 werd bij de gedenkplaats Kamp Amersfoort een nieuwe film in première gegeven: “Kamp Amersfoort, getuigenissen van overlevenden“. Bij de contacten met het publiek werd en wordt bij de gedenk-plaats nog steeds gebruik gemaakt van de audiovisuele presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er naar. Met inspanningen van de makers van weleer werd in 2005 het beeldmateriaal digitaal bewerkt, zodat een kwalitatieve verbetering ont-stond. Het programma wordt nog steeds gevraagd en tot tevredenheid van de kijkers vertoond, maar er zitten geen ooggetuigenverhalen in. Vandaag de dag is dat toch wel een wens. Ook de kennis van en inzichten over het Kamp Amersfoort zijn de laatste jaren sterk verbeterd, zodat aanpassing naar de actualiteit gewenst werd.

In 2003 verscheen het boek “Kamp Amersfoort” met de samenvattende weergave van het wetenschap-pelijk onderzoek naar Kamp Amersfoort, reden voor de NOS om in de uitzendingen van “Actueel” bij de Nationale Herdenking op 4 mei 2003 Kamp Amersfoort (stille tocht, herdenking op Rusthof) mede aandacht aan Kamp Amersfoort te besteden naast de herdenking op de Dam te Amsterdam. Voor die gelegenheid werd ook een klein documentair filmpje gemaakt, waarin de oud-gevangenen Jan Kreeuwen en Teun de Vries orale histo-rie inbrachten. Bij gebrek aan beter werd dit filmpje van vijftien minuten dat de NOS ten geschenke gaf benut op de gedenkplaats waar het nog dagelijks goede diensten bewijst. Het was echter gemaakt voor een ander doel en voorziet niet in de behoefte aan een documentair beeld dat volledig is.

Nadat contacten met Pia van der Molen van mediabedrijf Pia Media waren ontstaan, werd de gedachte voor een nieuwe film verder uitgewerkt, onder voorwaarde dat er externe financiering zou worden gevonden. Duidelijk was dat onze stichting het vereiste bedrag onmogelijk zelf kon opbrengen.

Dank mag worden uitgesproken voor elke instantie en elk persoon die zich hierbij heeft ingespannen om het gestelde doel te bereiken. Medio de jaarwisse-ling 2007 – 2008 was het zover, er waren voldoen-de toezeggingen binnen. Vervolgens moest er snel gewerkt worden, contacten worden gelegd met men-sen en archieven, een draaiboek gemaakt, planningen gemaakt. Er is hard en snel gewerkt om nog op 28 juni 2008 de première te kunnen houden. Daarom ook waardering voor Pia van der Molen, Michiel Praal en alle andere medewerkers van Pia Media die dit gerealiseerd hebben.

De film wordt uitgebracht op DVD en zal conform de subsidie-eis van de Provincie Utrecht voor educatie

doeleinden breed beschikbaar worden gesteld aan het voortgezet onderwijs. De uitwerking daarvan volgt nog.

Michiel Praal, de creative consultant van Pia Media gaf nog de navolgende toelichting op de naam van de film en het hoesontwerp van de DVD-casette: “We hebben gekozen voor de ondertitel ‘getuigenissen van overlevenden’, omdat daarmee direct duidelijk is wat de kijker kan verwachten. Bovendien zit er in het woord ‘overlevenden’ besloten dat in Kamp Amersfoort velen hun leven lieten en dat ook hier sprake is van een vernietigingskamp. Het woord ‘getuigenissen’ geeft de ernst van de situatie aan. De gekozen zwart-wit beel-den geven een directe associatie met onderdrukking, geweld en honger die kenmerkend waren voor concen-tratiekampen. De kleurenfoto van de Stenen Man geeft moed, kracht en onverzettelijkheid weer. Toen en ruim zestig jaar later nog steeds als een levende plaats van nationale herdenking getuige de bloemen en de rood-wit-blauwe linten.”

Michiel Praal, creative consultant.

KAMP AMERSFOORTgetuigenissen van overlevenden

In deze documentaire staan de getuigenissen van men-sen centraal die de waanzin van Kamp Amersfoort aan den lijve hebben ondervonden.Hun verblijf in dit concentratiekamp was meestal voor een korte tijd, maar zelfs dit korte verblijf heeft voor altijd diepe en onuitwisbare sporen nagelaten in het leven van hen die er verbleven.

De getuigenissen spreken van honger en angst. Van vernederingen en mishandelingen. Van overleven en executies. Maar ook van hoop en vergeving.

Tenslotte zien we in de film de historische onthulling van het straatnaambord ‘Loes van Overeemlaan’. Loes van Overeem: de moedige, jonge vrouw, verte-genwoordigster van het Nederlandse Rode Kruis, die in Kamp Amersfoort hulp bood waar ze kon en niet terugdeinsde voor de macht en intimidatie van de Duitse bezetter.

De opgetekende getuigenissen van één vrouw en vijf mannen die het Kamp Amersfoort overleefden, spreken ook over het belang van de documentaire. Zoals één van hen het verwoordde: “Het belangrijkste vind ik dat men lering trekt uit het feit dat de mens in situaties kan

Nieuwe documentairefilm over Kamp Amersfoort

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (4)

Informatiebulletin juli 2008

4

komen te verkeren die onbegrijpelijk en onmeetbaar zijn wat betreft de ellende, moeite en verdriet.”

Productie en samenstelling: Pia Media B.V. in opdracht van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort© 2008.Deze productie werd financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht, het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (vh SFMO), de Willem Nico Scheepstra Stichting en de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Stichting Nationaal Monument Kamp AmersfoortLoes van Overeemlaan 193832 RZ LeusdenWebsite: www.kampamersfoort.nl Email: [emailprotected]

Auteursrechten en rechten op grond van prestatiebe-scherming voorbehouden. Geheel of gedeeltelijk ver-veelvuldigen, openbaar vertonen, uitzenden, uitlenen, verhuren of op andere commerciële wijze gebruiken van deze film zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, is niet toegestaan en zal leiden tot juridische vervolging.

Regelmatig komen er oud-militairen naar de gedenk-plaats om te bezien of er nog iets te vinden is van “hun” kazerne. Soms weet men van de voorgeschiede-nis van het terrein iets af, anderen kennen er totaal niets van. Een enkele keer volgt er een reactie of een foto. De na-oorlogse geschiedenis van het terrein heeft minder prioriteit dan de kampperiode. Toch hoort het er bij als onderdeel van de monumentaliseringsge-schiedenis van de plek. Bijgaand een reactie.

“ Ik heb de website Monument Kamp Amersfoort beke-ken, en was bijzonder onder de indruk. Vorig jaar heb ik met mijn vrouw een bezoek gebracht aan het mooie Herdenkingsgebouw aan de Appelweg. De Appelweg

was voor mij een zeer bekende weg. In 1956 / 1957 was ik daar als militair gelegerd in de kazerne `De Boskamp`. Als jonge man heb ik nauwelijks beseft wat zich daar heeft afgespeeld. Ik deed er dienst als telefonist/centralist bij het 4e bat. zware tanks in een gebouwtje wat tijdens de PDA tijd dienst deed als wachtlokaal van de S.S., tussen het gevangenen gedeelte en de legering van de Duitsers. Nooit heb dat geweten tot voor kort.

Op Uw website heb ik op foto’s een paar keer dit gebouwtje zien staan, het grensde aan de beruchte ‘rozentuin’. Toen ik dus na zo’n 50 jaar de Boskamp bezocht was ik behoorlijk aangeslagen over wat ik aan foto’s zag in het Herdenkingsgebouw. De wetenschap dat ik gelopen en geslapen hebt in de barakken waar dit alles zich heeft afgespeeld maakte diepe indruk op mij. Ik wilde dit even kwijt.

De boom waarover gesproken wordt bloeide nog zover ik mij dat kan herinneren. Jammer vind ik wel dat niet één van de barakken als blijvende herinnering is blijven bestaan. Als bijlage stuur ik een foto mee uit 1956 waar-bij ik met mijn maten centralisten uit het raam kijken van het voornoemde gebouwtje waarin de telefooncentrale gevestigd was. Met vriendelijke groet,J.Cordes , Zaandam.

Uit de kazernetijd “De Boskamp”

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (5)

Informatiebulletin juli 2008

5

Rondom de herinnering aan Kamp Amersfoort zijn enkele grote herdenkingen maar ook enkele kleinere. Soms zijn er incidentele herdenkingsmomenten. In het navolgende verslag wordt teruggeblikt op een aantal herdenkingen.

Sneevliet-Herdenking Leusderheide

Op 13 april 1942 stierf op de Leusderheide een aantal leden van het Marx-Lenin-Luxemburg-front, de ondergrondse voortzetting van de RSAP (Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij), voor een vuurpeloton van de Duitse bezetting. Onder hen was mede Henk Sneevliet, in Nederland nog wel herinnerd als lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Buiten Nederland genoot hij vermoedelijk veel meer bekend-heid. Zo was hij destijds mede betrokken bij de oprich-ting van de communistische partij in China, iets dat in dat land uiteindelijk tot grote gevolgen zou leiden.

Juist in dat China van vandaag is er meer aandacht voor degenen die jaren terug in de ontwikkelingen van dat land een rol speelde. Het gaat dan vaak ook om mensen die tijdenlang niet meer pasten in het denken en nieuwere ontwikkelingen. In die zin zou je kunnen zeggen dat ook in China de persoon van Henk Sneevliet is herontdekt. Er is aandacht voor hem, reden ook om in 2008 een delegatie op pad te sturen naar Nederland om het spoor van Henk Sneevliet te volgen.

Jaarlijks wordt op 13 april de fusillade van de “Groep Sneevliet” herdacht op de begraafplaats Driehuis-Westerveld, waar een monument staat. Daarin zijn asbussen opgenomen. Voorafgaande aan deze jaarlijkse herdenking werd op zaterdag 12 april 2008 een bezoek gebracht aan de gedenkplaats Kamp Amersfoort, terwijl tevens een herdenkingstocht werd gemaakt naar het Kruis Jannetjesdal op de Leusderheide, de omgeving waar zoveel verzetsstrijders het leven werd benomen door een vuurpeloton. Naast nabestaanden en vrienden was ook de Chinese delegatie aanwezig, waarbij een uitvoerig videoverslag voor China werd gemaakt. Ook de Nederlandse televisie besteedde in de actualiteitenru-briek aandacht aan deze bijzondere herdenking.

Bij het Kruis Jannetjesdal op de Leusderheide werd een sobere herdenkingsplechtigheid gehouden. Door de heer Bart Santen, 3e generatie Sneevliet, werd de navol-gende toespraak gehouden: “ Wij, Chinezen en Nederlanders, staan hier samen om Henk Sneevliet en 7 van zijn kameraden van het Marx-Lenin-Luxemburg Front te gedenken, die hier op 13 april 1942 -wegens hun moedige verzet tegen het Nazisme- voor het vuurpeloton stonden. Nadat zij, verbonden door gezamenlijke strijd, door gezamenlijke overtuiging en gezamenlijk lot, in de bunker van kamp Amersfoort

hun laatste uren doorgebracht hadden werden zij op deze plek gefusilleerd. Sneevliet stierf - op zijn uitdrukke-lijk verzoek - als laatste. Zijn vrouw, mijn grootmoeder, dichtte bedroefd:

Om 8.19 werd hij geschotenDe mensen die moesten deden hun plichtToen werd in de harten van alle genotenVoor jou een standbeeld opgerichtNiet van graniet, geen grote zuilenIn alle eenvoud moet dit bestaanEen beeld van herinnering in ’t hart van de makkersAan hem die trouw zijn plicht had gedaan.

“Oom Henk” stierf zoals hij geleefd had: in een geest van revolutie, waarvoor hij in Europa en in Azië zijn leven gegeven had. Die gedrevenheid bracht hem o.a. in de twintiger jaren in China, waar hij samen met Mao en enkele anderen de eerste aanzet tot de Chinese revolutie gaf.Het is ook daarom dat wij, Nederlandse en Chinese mannen en vrouwen, hier samen staan om nu met 2 minuten stilte stil te staan bij hen die stierven voor vrij-heid en socialisme. “

Aansluitend werden bloemen bij het kruis gelegd.

Herdenking overdracht Kamp Amersfoort 19 april 2008

Op zaterdag 19 april 2008 was het bij de gedenkplaats weer een drukte van belang. De hele ochtend werd er gewerkt aan het gereed zetten van alles dat nodig is om zo´n herdenking goed te laten verlopen.

Omdat er dit jaar speciaal aandacht was voor de Sinti- en Roma gevangenen in het Kamp Amersfoort, speelde muziekgroep “Basily” vooraf en tijdens de herdenking zigeunermuziek. Een waardevolle bijdrage aan deze herdenking.

Herdenkingen voorjaar 2008

Muziekgroep “Basily” Foto: J. Evers

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (6)

Informatiebulletin juli 2008

6

Gewoontegetrouw leverde ook de defensieorganisatie een muzikale bijdrage aan deze herdenking door het Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers uit Assen ter beschikking te stellen.

Oratoriumvereniging “Soli Amersfoort” (Soli Deo Gloria) luisterde de plechtigheid vocaal op met enkele zorgvul-digheid uitgevoerde liederen.

Nadat voorzitter Ir. M. van Hoogevest om 14.00 uur een wel-komstwoord had uit-gesproken, werden de Nederlandse en de Rode Kruis vlag plech-tig gehesen onder het spelen en zin-gen van ons aloude Nederlandse volks-lied, het Wilhelmus.De toespraak namens de oud-gevangenen

Kamp Amersfoort werd dit jaar gehouden door de heer N.J.H. van Hasselt uit Amsterdam, waarschijnlijk in leeftijd de oudste nog praktiserende huisarts in Nederland. In zijn toespraak memoreerde hij zijn ervaringen in de bezettingsjaren met verzet, gevangenschap en de mee-dogenloze onderdrukking die ervaren werd. Reeds in de gevangenis in Amsterdam ervaarde hij de zegeningen van het werk van Loes van Overeem van het Rode Kruis, maar dat effect werd nog versterkt bij de bin-nenkomst in Kamp Amersfoort waar hem weinig goeds wachtte. Ook daar stond “de witte engel in het zwarte kamp“ als het ware op hem te wachten om hem onmid-dellijk als “zwaar ziek“ naar de ziekenbarak te loodsen, uit de klauwen van de kampbeulen vandaan.

Aan het slot van zijn toespraak onthulde de heer Van Hasselt samen met oud-gevangene W.Cats, iemand die ook de goede werken van Loes van Overeem aan den lijve had ervaren, het straatnaambord van de Loes van Overeemlaan. Dit moet een blijvend eerbetoon vormen voor deze moedige vrouw die in de oorlogsjaren 1940 – 1945 zoveel voor gevangenen in Nederland heeft gedaan, in het bijzonder voor Kamp Amersfoort.

Namens de Sinti en Roma organisaties in Nederland sprak de heer Z.Weisz een herdenkingsrede uit.

Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers Foto: J. Evers

Oratoriumvereniging “Soli Amersfoort” Foto: J. Evers

Oud-gevangene

Dhr. N.J.H van Hasselt

Foto: L. van Velthuijzen

Vertegenwoordiger Sinti en Roma, Dhr. Z. Weisz

Foto: L. van Velthuijzen

Onthulling Loes van Overeemlaan door oud-gevangenen N.J.H. van

Hasselt en W. Cats Foto: L. van Velthuijzen

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (7)

Informatiebulletin juli 2008

7

Aanvankelijk ging het over deze bevolkingsgroep die ook in het kader van de rassenwaan werd vervolgd, maar toen duidelijk werd welke gevolgen die vervolging voor de familie Weisz persoonlijk had, werd het een heel indringende beschouwing. Hieruit bleek nog eens welke wrede gevolgen zo´n oorlog op het menselijk vlak kan hebben en hoe weinig we in het algemeen van sommige details afweten. De groep Basily vertolkte de gevoelens van het moment in stemmige maar hartverwarmende muziek.

Mw. Dr. R.Grüter, Hoofd Bureau Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode Kruis, memoreerde het werk van mw. Loes van Overeem bij de onthulling van de Loes van Overeemlaan terwijl zij ook wat persoonlijke achter-gronden aanhaalde.

De vijftienjarige scholiere Jennifer Zuiderduin was in 2008 één van de scholieren die in de wedstrijd “Dichter bij 4 mei” – jaarlijks door het Nationaal Comité 4 en 5 mei in de startprovincie gehouden – met haar inzending en voordracht won. Zij heeft op indrukwekkende wijze bij de herdenking Kamp Amersfoort haar gedicht ook bij die plechtigheid voorgedragen, onderstrepend dat ook de jeugd nog altijd betrokkenheid bij het herdenken kent.

Hierna werd een gedachtenisstilte gehouden, waarbij de inleiding werd gevormd door de taptoe infanterie en een hoornsignaal, waarna de appèlklok traditiegetrouw door Frans van den Berg jr. werd geluid, iets dat hij ook voor de laatste keer in het toenmalige kamp mocht doen op 5 mei 1945. Na de stilte werd een defilé langs het beeld “Gevangen voor het vuurpeloton” (De Stenen Man) van F.Sieger gehouden.

De eerste krans werd namens de oud-gevangenen en de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort gelegd door mw. M.Arntzen-Rijper en de heer N.J.H. van Hasselt.

Zeer velen volgden hen over de voormalige schietbaan om persoonlijk bloemen te leggen bij het beeld.

Vertegenwoordigster Nederlandse Rode Kruis Mw. Dr. R.Grüter,

Foto: J. Evers

Scholiere Jennifer Zuiderduin Foto: J. Evers

Frans v.d. Berg jr. luidt de appèlklok Foto: J. Evers

Kranslegging door oud-gevangenen mw. M.Arntzen-Rijper en de heer

N.J.H. van Hasselt. Foto: J. Evers

Defilé langs beeld op voormalige schietbaan Foto: L. van Velthuijzen

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (8)

Informatiebulletin juli 2008

8

Op zaterdag 19 april 2008 werd om 20.00 uur de 9e herdenkingslezing “Kamp Amersfoort” gehouden. Deze herdenkingslezingen zijn in april 2000 gestart op een ini-tiatief van AD/Amersfoortse Courant & Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort en worden ondersteund door de DHV-groep. Voor de aanvang en in de pauze werd door Astrid Sparreboom (fluit) en Ron Overtoom (vleugel) prettige luistermuziek ten gehore gebracht.

De herdenkingslezing 2008 kende twee onderdelen:

1e: “Levende geschiedenis” (Oorlog zonder vader). Schrijfster Martine Letterie hield een inleiding naar aanlei-ding van het op 28 maart verschenen kinderboek “Oorlog zonder vader” dat feitelijk ging over de belevenissen van haar vader op het moment dat haar grootvader werd gearresteerd en weggevoerd en via Kamp Schoorl, Kamp Amersfoort naar Kamp Neuengamme werd gedeporteerd om daar te sterven. In het gezin dat zonder vader en zonder kostwinner ontredderd achterbleef, speelde zich heel wat af. De informatie daarover stemt tot nadenken. Oorlog is een ingrijpend iets in een mensenleven.

De vraag hoe geschiedenis in een begrijpelijke en toch ook leerzame vorm doorgegeven kan worden aan de jeugd van nu die ver van de Tweede Wereldoorlog af staat is door Martine Letterie beantwoord middels haar boek: een boek dat ook tijdens de lezing gretig aftrek vond om cadeau te geven aan kinderen of kleinkinde-ren.

2e: “Herdenken...? Ik weet het nou wel!” Een dialoog over gevoelens, meningen en tegenstel-lingen, over jongeren en ouderen, over jonge en oude veteranen, over kamp- en andere oorlogsslachtoffers. De presentatie werd verzorgd door Mark Lieshout, coördinerend aalmoezenier Veteraneninstituut & Manon Westenbroek, communicatiewerker daar. Hun inbreng was uit het veteranen- en oorlogsslachtof-ferleven gegrepen. Menigeen reageerde na afloop, een enkeling uitvoerig. Uit alles bleek dat gevoelige snaren werden geraakt. De opkomst was niet massaal. De toe-hoorders hadden wel een boeiende avond!

Herdenkingslezing 2008

Vele jaren kreeg u een brief met afscheurbare accept-giro om een vrijwillige bijdrage over te maken voor het werk van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. In januari kreeg u een groene antwoord-kaart om een eenmalige machtiging uit te schrijven die wij dan kunnen incasseren. Dat spaart ook een hoop onkosten. Heeft u hem al ingestuurd of zelf een bijdrage overgemaakt? De vrijwillige bijdragen en donaties hebben de afgelopen jaren steeds alle kos-ten gedekt die niet door de regeringssubsidie werden bestreken.

De inkomsten en uitgaven van de stichting worden jaarlijks streng gecontroleerd door een accountant, door de departementale subsidie moet zelfs aan extra controle-eisen worden voldaan. De stichting heeft ook over 2007 weer een goedkeurende accountantsver-klaring gekregen!

Vrijwillige bijdrage 2008: geen acceptgiro meer!

Foto: J. Evers

Foto: J. Evers

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (9)

Informatiebulletin juli 2008

9

4 mei Nationale Herdenking:

De gedenkplaats was op 4 mei geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Het werd een drukke bezoekdag met de hele dag door een komen en gaan van mensen. De busdienst die de stichting liet uitvoeren was functioneel.

Traditiegetrouw hebben de kinderen van Montessorischool ´t Ronde te Leusden met een grote groep uit de achter-ban rond 11.00 uur een krans gelegd bij het door hen geadopteerde oorlogsmonument. Vooraf gaven ze op indrukwekkende wijze de plicht tot het jaarlijks herdenken over aan een jongere groep. De kinderen lazen tal van eigengemaakte gedichten voor die weergaven hoe groot de betrokkenheid van de leerlin-gen en hun schoolleiding bij deze herdenking was. Van 11.00 tot 15.00 uur werden rondleidingen met gidsen gehouden. Elk uur was daar belangstelling voor. Vanaf 18.00 uur verzamelde enkele duizenden mensen zich voor de jaarlijkse stille tocht die om 19.00 uur werd aangevangen door de burgemeesters van Leusden

en Amersfoort nadat het geluid van de appèlklok had geklonken. Via de voormalige schietbaan, het beeld “Gevangene voor het vuurpeloton (De Stenen Man)” werd de tocht voortgezet naar begraafplaats Rusthof waar na de kranslegging om 20.00 uur de stilte werd gehouden. Met een toch langs alle oorlogsgraven werd de plechtigheid besloten.

5 mei Bevrijdingsdag:

Deze dag was de gedenkplaats geopend van 10.00 tot 20.00 uur. Ook deze dag was het een komen en gaan van mensen, bezig met de herinnering aan de weerge-keerde vrijheid na vijf jaren van terreur en onderdruk-king. De busdienst bewees goede diensten.De hele dag brandde het bevrijdingsvuur dat een aparte uitstraling op de gedenkplaats heeft. Dit vuur brandt alleen op 5 mei, Bevrijdingsdag. Ook bij jongeren groeit het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze kwa-men ook geregeld langs.

Nationale Herdenking & Bevrijdingsdag, 4 + 5 mei 2008

Waar vroeger gesproken kon worden van de gevallenen van Rusland (USSR) komen er nu vertegenwoordigers van de Russische Federatie, Wit Rusland, Oekraïne, Oezbekistan en Kazachstan. Tijden veranderen! Bij deze herdenking wordt eerst het “Russenmonument”, dat is het kleine monument “Koedriest” aan het einde van de Loes van Overeemlaan, bezocht. Daarna vindt de grote plechtigheid plaats op het Russische Ereveld Leusden waar naast de vermoorde Russische krijgsgevangen uit Kamp Amersfoort veel in gevangenschap of rondom de bevrijding gestorven Russische militairen zijn herbegra-ven. Er was veel belangstelling voor deze herdenking.

9 mei 2008: herdenking Russische gevallenen

Foto: J. Vos Foto: J. Vos

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (10)

Informatiebulletin juli 2008

10

Op zaterdag 17 mei 2008 staan we op een klein veldje met grote windmolens op de achtergrond, achter Schafstädt, niet ver van Merseburg. Daar was in de buurt van de Schaapskooi een Flugplatz, waar de gevangenen hadden gewerkt en onder erbarmelijke omstandighe-den een onderkomen hadden moeten bouwen. Onder een bloeiende kastanje een steen met een in plastic gehuld karton ervoor. De vrouwelijke burgemeester en enkele andere ambtspersonen, het reisgezelschap. Jaap Epskamp, zijn vriend Simon van der Mey naast hem, spreekt bewogen woorden, hij heeft dit Lager overleeft. Samen halen ze het plastic en het karton weg, onthullen wat er in het Duits en Nederlands staat: “Ter nagedachtenis aan de vele slachtoffers die hier door een onmenselijk regime de dood zijn ingejaagd. Blijft hen herdenken.”

Die morgen waren we al in Kieritzsch geweest, een dorpje even ten Zuiden van Leipzig. Met een mooie oude kerk waar een oecumenische dienst werd gehou-den, voor we met z’n allen wat verderop in Lippendorf/Böhlen naar een “Kriegsgräberstätte” bij de ingang van Dow Chemicals gingen, de Ehrenhain Pulgar. Lijsten met Nederlandse namen, een plakette voor de Nederlandse slachtoffers. Er zijn ook mensen uit de Oekraïne bij, en uit Italië, ook zij hebben een gedenkplek hier. De bur-gemeester van Neukieritzsch nodigt uit voor de lunch en komt de volgende dag ook naar de herdenking in Zöschen. Onderweg kijken we nog even of we “Die

Kippe” kunnen vinden, naast het Lager Peres een van de plekken waar Nederlanders hebben moeten werken. Er lijkt niets van over te zijn. Een vrouw in de buurt ver-telt dat ze daar als negenjarig kind naar de bunker ging, tussen al die gevangenen door. Haar ouders namen wat brood mee dat de kinderen daar snel weg konden geven. Maar er waren er zoveel! zegt ze, nog een brok in haar keel. De plaatselijke historicus werkt al een tijd aan een boekproject.De busreis is georganiseerd door “Beverwijker” Cor Bart aan de Nederlandse en Edda Schaaf, voorzitter van het “Heimat- und Geschichtsverein”, aan de Duitse kant. Op 19 april komt ze meestal naar Kamp Amersfoort met een kleine delegatie. Haar man is burgemeester van Zöschen. Al sinds de Wende komen hier ex-gevange-nen hier naar toe, en nabestaanden. Veel mannen uit Beverwijk en omstreken, die op 16 april 1944 als gij-zelaar waren opgepakt, zijn via Kamp Amersfoort naar Zöschen en omgeving gekomen. Dit jaar is de familie Bel voor het eerst bij de herdenking aanwezig. Ze waren een tijdje geleden op goed geluk naar Zöschen gegaan; in de buurt van het vroegere Lager waren ze aangespro-ken en naar Edda Schaaf gebracht. Ze hadden de naam van hun opa toen op de namenlijsten bij het monument zien staan. Samen met Nederlanders, Oekraïners en Italianen staan ze daar nu nog eens te kijken, er liggen een paar rode anjers op de stenen tafel. Jaap Epskamp

Herdenken in Zöschen, Duitsland

Foto: D. Oudesluis

Foto: D. Oudesluis

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (11)

Informatiebulletin juli 2008

11

en Simon van der Mey komen hier al sinds 1995 – toen was Simon herkend door Siegfried Kiewski, destijds een jongen, wiens latere vrouw Simon weleens in de bakke-rij had gezien. Ze gaan ook dit jaar bij hem op bezoek, in Geusa, een klein dorpje in de buurt van Merseburg. De Nederlanders hadden overleefd omdat ze na heel veel ellende tegen het eind van de oorlog zelf werk in de buurt hadden mogen zoeken. Jaap en drie vrienden waren Simon, die uit Geusa was komen lopen, toen in de katholieke kerk in Merseburg weer tegengekomen.Op zondag ook in Zöschen eerst een oecumenische dienst, ook hier in een prachtig oud kerkje met een oud orgel. De kerk zit vol, en na de dienst loopt men de ruim 2 kilometer naar de gedenkplaats van het Arbeitserziehungslager Zöschen, midden in de weiden. Kransen, bloemen, eenvoudige maar treffende toespra-ken. Een Duitse parlementariër, de vice-burgemeester van Beverwijk, een Poolse vertegenwoordiger. Namens de Nederlandse overlevenden die aanwezig zijn voert Jaap Epskamp het woord. Namens de familie Bel spreekt diens kleindochter nog een paar woorden voor ze een mand met bloemen uit de tuin van opa Bel bij het monument neerzet. Na afloop een bijeenkomst in

de Turnhalle in Zöschen, waar de dames van Zöschen altijd voor Kaffee und Kuchen zorgen. Er is een kleine tentoonstelling over Beverwijk opgebouwd, en er staat een collectie portretjes met theelichtjes ervoor die nog moet worden uitgebreid. In Zöschen heeft men eerst de namen van de slachtoffers opgetekend, nu wil men ook weten hoe ze eruit zagen.

www.razziabeverwijk.nlDiete Oudesluis.

Zeer geachte dames en heren,

Nogmaals begroet ik u allen die hier naar toe gekomen zijn om de slachtoffers van de Arbeids Opvoedings Kampen te herdenken.

Het herdenken ligt ons, in de jaren na de politieke omkeer, in het oosten van Duitsland zeer na aan het hart. Sinds 1992 herdenken wij jaarlijks in mei de slacht-offers van oorlog en tirannie.

Ons herdenken geldt natuurlijk in de eerste plaats voor mensen die binnen een paar maanden in het Arbeits Erziehungs Lager Zöschen het leven lieten. Ze stierven door ondervoeding, hartfalen, longontsteking. Oorzaak hiervan was de onmenselijke accommodatie, de zware en gevaarlijke arbeid, de honger en het ontbreken van geneeskundige verzorging.

Deze mensen van vele Europese nationaliteiten waren jong, vaak nauwelijks meer dan 20 jaar oud. Ze werden naar Duitsland gedeporteerd, om hier te boeten voor daden die men in hun, door Duitsland bezette, land tegen het nationalistische regiem begaan had.

Wie kan het leed in volle omvang overzien dat hun fami-lies moesten doorstaan omdat zij niet wisten waarom hun zonen gearresteerd waren en waarheen men ze had gedeporteerd.

Het eerste station was bijna altijd het zogenaam-de “Durchgangslager”. Pas daarna werden de jonge mannen naar Duitsland gedeporteerd. Het Kamp van Zöschen vindt haar oorsprong in Spergau direct gelegen naast de Leuna-fabriek (hier werd benzine uit bruinkool gemaakt).

Wat moesten de gevangenen doen? Natuurlijk het zwaarste en gevaarlijkste werk, namelijk na de bombar-dementen de puinhopen opruimen. Toen de bombar-dementen aan het einde van de oorlog steeds zwaarder werden zag men dat ook het kamp Spergau gevaar liep. Daarom werd het kamp in augustus 1944 naar Zöschen verplaatst. (Op 31 juli 1944 werd het kamp door een voltreffer volledig van de aardbodem wegge-vaagd. Er vielen vele slachtoffers, echter niet onder de Nederlanders o.a. uit Beverwijk, die lagen te schuilen voor de bommen op behoorlijke afstand in het veld)

Toen de Amerikanen in april 1945 in ons gebied kwa-men, was men het kamp reeds aan het liquideren en konden vele gevangenen zich op de moeilijke weg naar huis begeven.

In Zöschen stierven 530 gevangenen. Allen werden hier op deze plaats begraven. Velen van hen zijn tussen 1946 en 1948, op bevel van de Russische militaire administra-tie, opgegraven en naar hun vaderland teruggebracht.

Toespraak mw. Edda Schaaf, oud-burgemeester van Zöschen.

Foto: D. Oudesluis

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (12)

Informatiebulletin juli 2008

12

Het voelt goed aan dat in alle openbaarheid, ook na meer dan 60 jaar, die herinnering aan dat duistere hoofdstuk van onze jongste Duitse geschiedenis in ere gehouden wordt en dat ook onze jongeren zich er mee bezig houden.

Het is ook treffend dat nog steeds voormalig gevan-genen kosten noch een lange reis schuwen om hun dode kameraden hier te herdenken. De namen van de omgekomen gevangenen van het Kamp Zöschen zijn sinds enige jaren op de steen (links naast mij) vereeuwigd. Echter, namen hebben ook een gezicht en daarom is het ons streven om foto´s van de slachtof-fers te verkrijgen. Daarom moeten wij hun afstamming uitzoeken. In Nederland is er een begin mee gemaakt. Nu moeten wij in Duitsland, Polen en Italië ook de afstamming uitzoeken (Er staan 28 foto´s van slachtof-fers van de Razzia van Beverwijk in de Alte Turnhale opgesteld. Ook in Nederland moeten nog vele foto´s gevonden worden)

Het verenigt ons allen die hier bij elkaar gekomen zijn, dat wij met ons herdenken aan al dat verschrikkelijke wat de gevangenen van Zöschen hebben moeten door-staan, de hoop verbinden dat vanuit Duitsland nooit meer een oorlog in gang gezet mag worden en dat de vrede in Europa gegarandeerd blijft.

Ik wens ons allen, onze kinderen en kleinkinderen, dat wij steeds in wederzijds respect van de menselijke waar-den, vreedzaam met elkaar, de Europese volkeren en de gehele wereld, leven.

Met u buig ik diep voor de slachtoffers van het Arbeits Erziehungs Lager en dank u voor uw deelname. Ik nodig u nu reeds uit om in mei 2009 terug te komen.

Met uw komst demonstreert u dat u tegen iedere vorm van geweld en onderdrukking bent, wij zijn geen Nederlander, Duitser, Pool of Italiaan, maar wij zijn het vredelievende Europa.

Edda Schaaf,18 mei 2008.

Op zaterdag 28 juni 2008 werd om 14.30 uur de première van de documentairefilm“Kamp Amersfoort, getuigenis-sen van overlevenden”gehouden.

Aansluitend was er gelegenheid tot afscheid nemen van scheidend directeur Cees Biezeveld en kennismaking met opvolgend directeur Maurits Nibbering.

De film “Kamp Amersfoort” werd mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Utrecht, het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg*, de Willem Nico Scheepstra-stichting, Pia Media B.V. en de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

* De bijdragen van de BankGiro Loterij en Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk

In het volgende blad komen we op deze bijeenkomst terug.

Première documentaire Kamp Amersfoort in combinatie met afscheid Cees Biezeveld

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (13)

Informatiebulletin juli 2008

13

De jeugd van nu groeit op met de hulpmiddelen van deze tijd. Bij schoolactiviteiten is het helemaal geen uitzonde-ring meer dat de jeugd met apparatuur op weg gaat om met behulp van het GPS-systeem dingen op te zoeken, tochten te volbrengen. Het heeft ook iets avontuurlijks, je zou kunnen zeggen een eigentijdse uitdaging.

XL Adventure is een Amersfoortse onderneming die zich juist toelegt op dit soort activiteiten. Waarom dan niet samen een educatief programma opgezet wat past in de tijdsontwikkeling? Op het moment dat dit blad verschijnt is de ontwikkeling van de GPS-route “Kamp Amersfoort” voltooid en de apparatuur en het programma operationeel.

Uitgangspunt is dat deelnemers starten bij het station Amersfoort-Centraal. In overleg is ook een start op een andere locatie mogelijk, bijvoorbeeld bij de komst per bus. Voor individuele deelnemers zal het VVV-kantoor op het Stationsplein te Amersfoort ook een rol gaan vervullen.

Wie interesse heeft wordt geadviseerd rechtstreeks con-tact op te nemen met XL Adventure te Amersfoort, waar nadere informatie verkregen kan worden. XL Adventure & EventsMatthias Withoosstraat 31, 3812 SR Amersfoorttel. 033 - 475 25 [emailprotected], www.xladventure.nl

Nieuw! Nu ook GPS-wandeling “Kamp Amersfoort” mogelijk

Bezoekers vragen regelmatig naar oude documen-taires over Kamp Amersfoort, bijvoorbeeld de serie “Geschiedenis van een plek”. Nog steeds worden die programma´s verspreid, er is nog altijd vraag naar.

Wie toch eens wat meer wil weten zonder materialen aan te schaffen wordt verwezen naar de website van omroep VPRO (www.VPRO.nl). Kies bij de onderlijn aan onder-werp “Geschiedenis”, daarna bij het volgende beeld op de bovenlijn: “Plaats van Herinnering”, zoek vervolgens op de landkaart die verschijnt de pijl die brengt bij “Kamp Amersfoort” en klik dat onderwerp aan.

Naast een korte videofilm zijn daar ook te vinden de delen 1, 2 en 3 van Geschiedenis van een plek, terwijl op de website tal van andere informatie te vinden is.

Een bezoek aan deze website is aanbevolen!

Documentatie geschiedenis (Kamp Amersfoort)

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (14)

Informatiebulletin juli 2008

14

De toekomst tijdens de bezettingsjaren was onzeker. Na het diploma Middelbare School was de weg naar de universiteit versperd door de Arbeidsdienst. Om te gaan studeren moest men die doorlopen hebben. Dat wilde ik niet, maar wat dan? In Utrecht kon men illegaal college volgen, dus dat geprobeerd. Verder dan het ontgroeningproces van de studentenvereniging SSR ben ik niet gekomen want de Duitsers sloten begin 1943 de universiteit. Wel had ik in die paar maanden enkele zaken geleerd die mij in de praktijk van de illegaliteit van pas kwamen. We noemden onze activiteit noch ondergronds noch illegaal, we spraken over het goede doel. Het leidde wel op 4 juli 1944 tot een aanwijzing tot politiek gevangene door de SD Rotterdam. En hier begint het relaas over Kamp Amersfoort.

7 juli 1944. Een mooie zomerdag. Twee agenten leveren me af. Ik ga door de poort het kamp in. Direct valt me de ROZENTUIN op, een lugubere benaming voor een met hoog prikkeldraad omheinde gang. Daarbinnen figuren in vreemde kleren. Alles ziet er onheilspellend

uit en overal klinkt geschreeuw. In een barak krijg ik de kleding voor een politiek gevangene. Twee rode strepen en een driehoek plus nummer 2051 op de voorzijde van het jasje en een rode bal op de achterzijde, verder rode strepen op de naad van de broek. Het hoofd kaal geknipt. Later begrijp ik dat dit tegen de hoofdluis was. De man die me naar Barak 2 brengt is een KAPO. Hij maakt een bedreigende indruk maar doet me verder niets. Kapo’s zijn gevangenen die fungeren als opzichters en die om bij de Duitsers in de gunst te blijven soms hardhandig optreden. Mij heeft hij niets gedaan. Barak 2 is een lange loods met 2 bedden boven elkaar en een pad in het midden.

Het Appel is de grootste bezoeking. Naar verluidt zijn er een 4000 gevangenen in het kamp. Ze worden in een groot vierkant opgesteld. De kampcommandant, BERG, stapt voor de groep heen en weer terwijl het aftellen eindeloos duurt. Telkens klopt het niet en moet het tellen opnieuw. Er worden in de voorste rijen klappen uitgedeeld. Sta je meer naar achteren dan is er plotse-ling een kapo of een SS’er die schreeuwt en/of slaat. Het duurt lang, soms uren. Eenmaal terug in de barak komt er een ketel met voedsel en krijgt ieder een stuk brood met een klontje boter. Mijn tweelingbroer Dirk kwam een week eerder het kamp binnen. Hij verschijnt die avond in mijn barak, kaalgeknipt, vreemd gekleed en in het bezit van lepel en kroes. Hij is nummer 1600. Ingedeeld als arbeids-weigeraar mag hij in een groep het kamp uit naar de Vlasakkers. Onderweg is zingen verplicht, versjes uit de Arbeidsdienst. Er zijn soorten gevangenen zoals weigeraars van arbeidsinzet en krijgsgevangenschap, Jodenhelpers, jehova’s getuigen, asocialen en politieke gevangenen.

Dan komt de nacht. Ik had een bovenbed. Ineens stormt de SS de barak door, mogelijk op zoek naar iemand die vermist wordt. De volgende morgen weer het appèl. Als nieuweling en nog goed doorvoed kan ik het aan maar voor de mensen die er langer zijn is het uiterst vermoeiend, vooral bij slecht weer. Steeds maar weer dat aftellen. En dan nog de incidenten voor, opzij of achterin de groep.

Na afloop marcheert broer Dirk het kamp uit en ik ga naar de ALBA-barak. Daar worden kindermeubeltjes gemaakt. De dreiging blijft alom aanwezig. Op de Schreibstube ontdek ik Evert Vonk, mij bekend vanuit mijn dorp AMEIDE in de Alblasserwaard. Hij heeft

In Duitse gevangenschap 1944-45 (deel 1)KAMP AMERSFOORT IN DE ZOMER VAN 1944.

7 Juli tot 19 Augustus 1944

Verslag van oud-gevangene Peter van Toor (schuilnaam P.A.Versluis)

Wachttoren Kamp Amersfoort

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (15)

Informatiebulletin juli 2008

15

mij tweemaal van de transportlijst geschrapt. Mijn broer trekt op met Voskamp uit De Lier. Er is ook een Van Houwelingen en een Blom (uit Nieuwpoort). Anderen ken ik niet meer van naam. Men herkent de mensen aan hun nummer.Op een Zondagmorgen wordt op het Appel bekend gemaakt dat de Alba die dag moet werken. Er breekt zoiets als een STAKING uit. Ik ben daarbij een agitator. Op zondag wordt er niet gewerkt, ook niet in het kamp, zo is mijn idee. Bij het avondappel moeten de mensen van de Alba uit treden. We worden naar een paal gejaagd waar we naar ik schat een twintig minuten omheen moeten hollen. BERG leidt deze straf persoonlijk. Twee honden jagen ons op. We zorgen dat de ouderen en zwakken in het midden blijven. Na dat rennen was me de lust tot staken vergaan.

Tijdens het Appel worden er onverwachts mensen uit de rijen gepikt. Het is de sfeer van onzekerheid, het karige voedsel, de regen en kou (ook in de zomer) en vooral het lange staan die de mensen nekt. Kotälla is de meest gevreesde kampbeul. Ik was eens in de buurt van de poort toen hij me met een stok hard op m’n rug sloeg. Steeds is men er op bedacht om te vluchten maar hoe? De omheining van prikkeldraad is hoog. Vanuit de wachttorens wordt het kamp van alle kanten bewaakt. Soldaten met honden patrouilleren regelmatig. Bij nacht mag men niet buiten komen. Mijn broer gaat enkele malen op rapport bij Berg. Tijdens het appèl wordt dan zijn nummer afgeroepen. Zestienhonderd, ‘De slag bij Nieuwpoort’ hoor ik fluisteren. Hij houdt vol dat de arrestatie een vergissing is geweest. Na zes weken komt hij vrij. Hij keert op 28 juli in Ameide terug. Zelf heb ik geen enkele kans. Gearresteerd met op zak een vals persoonsbewijs was ik blij en dankbaar toen de SD Rotterdam m’n verhaal geloofde. Peter Adrianus Versluis, geboren te Nijmegen op 4 september 1919, van beroep technisch tekenaar. Had ik een derdegraads verhoor kunnen doorstaan?? Ze zeiden alleen maar: ‘Wieder ein Reformierter Hund’ en tegen mijn broer had-den ze gezegd: ‘Ach so, von der Partie von COLIN!’. Dirk marcheerde na het appèl de poort uit en ik sleet mijn dagen in de Alba barak.

Op vrijdag kwam het RODE KRUIS in het kamp. Er was een pakket voor elke gevangene, een gift uit de Hemel. Dirk en ik hadden in 1943 en 1944 regelmatig

graan, boter en kaas bij de boeren opgehaald. Het was bestemd voor onderduikers in de grote steden. Ik vroeg me af: krijgen we daar nu wellicht een deel van? De aanslag op Hitler was al voorbij toen het nieuws tot de mensen doordrong. De Duitse bewakers, aanvankelijk geschrokken, herstelden zich snel.In de zomeravond hielden we met een groepje een dagsluiting. Boven het kamp was de hemel waarin de vogels vrij rondvlogen. Kon men vanuit de Hemel hulp verwachten? Er waren mensen die open stonden voor het bovenzinnelijke.

Intussen gebeurden er in het kamp dingen waar wij geen notie van hadden. Het begrip ‘bunker’ was me bij-voorbeeld onbekend. De zes weken die ik er doorbracht behoorden tot de gunstigste wat klimaat betreft. Ook het slechte verloop van de oorlog zowel in het Westen als in het Oosten maakte de Duitsers meer inschikke-lijk. Het verblijf in het kamp AMERSFOORT tijdens de wintermaanden lijkt me verschrikkelijk te zijn geweest. Er vertrokken regelmatig transporten. Daar wilde ik niet mee en zoals gezegd. Evert Vonk schrapte me tweemaal van de lijst. Ik wilde op de komst van de geallieerden wachten.

Op een middag bezorgde ik mezelf een infectie door met een vieze beitel een wond te maken in m’n hand. Er kwam een streep in mijn arm en de dokter waar ik na het appel naar toe mocht constateerde bloedvergiftiging. Dat was de opzet geweest want daardoor kwam ik in het Lazarett. Dat was een oase binnen het kamp. Wel drong het geschreeuw van buiten tot je door maar zelf was je veilig. Na het ontslag uit de ziekenbarak volgde snel een plaats op de transportlijst. Er was geen ontko-men aan, ik ging met vele anderen op mars naar station Amersfoort. Aan de stand van de sterren kon ik de route volgen, eerst naar Utrecht en vandaar via Arnhem naar de Duitse grens. Daar zag ik in een schim mijn vader en zussen, door anderen op een of andere manier op de hoogte gesteld.

In het kamp Amersfoort was men vogelvrij voor sadis-ten onder de SS. Later heb ik het beruchte “ Nacht und Nebel Lager HINZERT “ meegemaakt, luguber en gru-welijk maar naar mijn idee was Amersfoort erger. Hier heerste meer willekeur. Over de sfeer van de gevange-nen onderling moet men zich geen gunstige voorstelling maken. Men probeerde zich zoveel mogelijk te ‘drukken’ ook al ging dat ten koste van anderen. Het geheel was demonisch.

Peter van Toor

Peter van Toor, alias P.A. Versluis Dirk van Toor

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (16)

Informatiebulletin juli 2008

16

In het vorige blad is een bijzondere oproep gedaan over het kamp Kahla, waarheen vermoedelijk ook gevan-genen van Kamp Amersfoort als dwangarbeider wer-den getransporteerd. De naam van de vliegtuigfabriek “Hermann Göring Werke” zal eerder bekend zijn.

De naam Kahla is in Nederland weinig bekend. Het is een kleine plaats in Thüringen, Duitsland. Op de plaat-selijke begraafplaats herinnert een sobere gedenksteen aan een massagraf dat hier in 1945 was. Ongeveer 650 slachtoffers van dwangarbeid bij de vliegtuigfabriek “Reimagh” (Reichsmarschall Hermann Göring Werke AG) vonden hier hun massagraf. Allerlei nationaliteiten bevonden zich onder de slachtoffers. Een groep van

90 slachtoffers was afkomstig uit Nederland, België en Frankrijk.

De dwangarbeiders van destijds waren afkomstig van mannenrazzia´s en uit de gevangenenkampen. Om de oorlogsproductie ondanks de bombardementen gaande te houden werden de slaven ingezet om vanaf juli 1944 tunnels in de heuvels uit te hakken. Bij Kahla werd zo wel 32 kilometer tunnel gehakt!

Geen reacties bijzondere oproep:

Op de bijzondere oproep is tot nu toe geen enkele reac-tie binnen gekomen.

Oproep Kahla (Saale-Holzland-Kreis)

Regelmatig komt het voor dat je namen hoort van min of meer bekende Nederlanders, terwijl niemand de verbinding met Kamp Amersfoort weet of vermoed. De geschiedenis van dat kamp is breed en complex, veel bleef onbekend en wat wel bekend werd is maar al te vaak in de loop van de tijd weggezakt als het al niet onder het tapijt werd geveegd omdat het anderen zo wel goed uitkwam.

Dat grote vergeten doet en deed geen recht aan de men-sen die het betrof, personen uit alle richtingen van de maatschappij met wortels aan alle denkbare zuilen van toen. Maar wel met één gemeenschappelijke visie: tegen de nazieterreur die toen heerste, tegen de onderdrukking van ons land met aantasting van grondrechten (mensen-rechten) en vertrapping van de fundamentele vrijheden waarop ons land was gegrondvest. Hoe heeft Nederland deze prachtmensen van toen, die zoveel hebben gedaan en vaak met hun leven hebben moeten betalen, zo kunnen vergeten? Hoe heeft men dat kamp, speciaal in zijn soort en van nationale betekenis, in de vergetelheid kunnen laten wegzakken met sloop van elementaire onderdelen die bij voorbaat een waarschuwing en een educatie voor jongere generatie uitstraalden?

Bij een rondleiding van een groep redacteuren van dag-bladen vroeg ik eens of men één voorbeeld kon geven van een hoofdredacteur die principieel weigerde onder de censuur van de Duitse bezetting door te blijven wer-ken in 1940-1945. Niemand kon er op komen. Vraag aan prominente sociaaldemocraten van nu wie

Wiardi Beckman was, je hebt veel kans dat ze het niet weten. Een mens kan niet alles weten, toch…?

Wie de eigen geschiedenis niet kent… Wie de namen niet meer kent van hen die ons voorgingen, kent ook hun gedachtegoed niet meer. Dat is vaak jammer, want juist deze bezielde en begaafde personen hebben ons vandaag de dag nog iets te vertellen met hun erfenis, hun gedachtegoed, materiaal dat heel goed bruikbaar is bij de problemen die wij nu ervaren. Laat de geschiede-nis met een wisseling van het decor niet vaak de zelfde processen tussen mensen en in de verhouding mens – maatschappij zien?

Redacteur Karel Kreuning heeft zich verdiept in Herman Bernhard (Stuuf) Wiardi Beckman, eens gevangene in Kamp Amersfoort, een gerespecteerd sociaaldemocraat die zijn leven verloor in de gevangenkampen van de nazi’s. Een mens die ook nu in 2008 meer aandacht verdient. Het eerste deel treft u nu aan, het tweede deel volgt in het volgende blad.

Cees Biezeveld.

Inleiding bij het hoofdartikel:

Herman Bernhard (Stuuf) Wiardi Beckman (deel 1)

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (17)

Informatiebulletin juli 2008

17

Hoewel het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid zijn naam draagt, werd de persoon van Wiardi Beckman weinig bekend in de Nederlandse geschie-denis. Dr H.B. Wiardi Beckman werd in 1942 door Koningin Wilhelmina uitgenodigd om naar Engeland te

komen. Zij zag de uit een patriciërsfamilie afkomstige socialist als de naoorlogse premier van Nederland. De voorziene overtocht van Wiardi Beckman vanaf het Scheveningse strand mislukte echter en liep tenslotte uit op zijn dood in Dachau.

‘Hij had alles in zich voor een minister-president’

Herman Bernhard Wiardi Beckman Naar het boek van Johan S. Wijne

Wiardi Beckman was een belangrijk socialistisch denker en politicus in het Interbellum. Met zijn vriend Marinus van der Goes van Naters en andere sociaaldemocratische intellectuelen als Henri Brugmans en Willem Ban ning behoort hij tot een nieuwe generatie sociaaldemocratische intellectuelen die, geïnspireerd door de Franse socialist Jean Jaurès, het internatio nalisme van de beweging met de nationale gedachte wilde verbinden en de SDAP van een arbei derspartij tot een brede volkspartij wilde ombouwen.

In een tijd dat de parlementaire democratie in crisissfeer werd gebracht door de opmars van communisme en fascisme, was het Wiardi Beckman (vanaf nu Beckman) die een belangrijke bijdrage leverde tot de verzoening tussen het socialisme en de Nederlandse samenleving. De politicus was historicus en werd in 1937 hoofdredac-teur van de SDAP-partijkrant “Het Volk’’. Met partijleider Albarda en partijvoorzitter Koos Vorrink vormde hij het leidende driemanschap van die partij. Als lid van de Eerste Kamer voor de SDAP werd Beckman de woord-voerder voor militaire zaken. Op 10 mei 1940 meldde hij zich aan voor de militaire verdediging van ons land. Na het bombardement op Rotterdam schreef Beckman als medewerker van Generaal Winkelman mee aan

diens capitulatierede. Eenmaal in het verzet, behoorde hij tot de kern van de “Parool groep’’. Na zijn arrestatie op het strand van Scheveningen werd Beckman naar de Cellenbarak van de Polizeigefängnis Scheveningen (Het Oranjehotel) overgebracht. Gedurende de tien maanden dat hij in Einzelhaft zat, ontkende Beckman iedere beschuldiging. De enige tenlastelegging die gold, was zijn vluchtpoging naar Engeland. In plaats van in Londen kwam Beckman via Kamp Amersfoort (twee-maal) en Kamp Vught als ‘Nacht und Nebel’-gevangene in concentratiekamp Natzweiler in de Elzas terecht. De barre tocht eindigde in Dachau, waar hij in maart 1945 bezweek aan vlektyfus.

In dit vierde persoonsportret van gevangenen uit Kamp Amersfoort het leven van Wiardi Beckman

Dr Herman Bernhard Wiardi Beckman werd op 4 februari 1904 in Nijmegen geboren. Zijn vader, Jacob Wiardi Beckman, was psychiater. Zijn moeder, Everdina Suzanna - Suze - Kuenen, stammend uit een familie van Leidse geleerden, werd verpleegster in het Amsterdamse Binnengasthuis. Daar leerde het echtpaar elkaar ken-nen. Beckmans vader begon in de buurt van Nijmegen een rustoord, ‘Sanatorium ‘Berkenoord’ in Hees, een particu liere kliniek voor mensen met psychische proble-men. Het gezin Wiardi Beckman woonde indertijd op de ‘Hooge Hof’, een prachtige woning aan de Graafseweg, speciaal voor hen gebouwd. In de ‘Hooge Hof’, waarin de sfeer voor een belangrijk deel bepaald werd door Beckmans moeder, waren niet alleen vrienden en fami-lie welkom, maar ook patiënten. Beckman zou later altijd heimwee houden naar de prachtige omgeving met bossen en akkerland, de tuin om het huis en daarin de borders met bloemen.

‘Bildungsbürger’Beckman werd van jongs af aan Stuuf genoemd en is vooral beïnvloed door zijn moeder. Zij hield van muziek

en had grote belangstelling voor literatuur, ook voor buitenlandse. Toen zij later als kankerpatiënte langdurig bedlegerig werd, las hun vader aan haar ziekbed aan de kinderen voor. De Wiardi Beckmannen waren wat in het Duits ‘Bildungsbürger’ wordt genoemd en gevormd door een langdurige culturele en intellectuele traditie. De familie was én intellectueel én maatschappelijk betrok-ken en voelde zich verwant met de Fabians, die Britse groep van intellectuelen die zich half verstandelijk, half romantisch tot het socialisme voelden aangetrokken.

Een heftig betoogBeckman doorliep het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. In november 1918 zag Marinus van der Goes van Naters (vanaf nu Van der Goes), - later bekend geworden als fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en als ‘De Rode Jonkheer’ - de toen veertienjarige scholier Beckman in de vensterbank naast de hoofdingang heftig betogen. Beckman verdedigde de (mislukte) revolutie-poging van socialistenleider mr P.J. Troelstra. Van der Goes, in zijn memoires: ‘Een jongen uit de derde klas hield, staande in een venster, een redevoering. Dat was

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (18)

Informatiebulletin juli 2008

18

nog nooit vertoond. Hij sprak over Schaper-socialisten, die bezadigd en wijs waren, en Troelstra-socialisten, die de geest van de tijd begrepen. Een fantastisch verhaal voor een jongen van vijftien. Er werd gelachen, gehoond en men wilde hem daar weghalen, toen ik mezelf hoorde zeggen: “Laat hem, die jongen heeft gelijk.” Ik was toen voorzitter van de Gym-club, en had dus een zeker gezag in die groep. Men liet hem zijn gang gaan, en even later klonk de bel. Het zou het begin zijn van een boeiende vriendschap.’

Een bijzondere zielsverwantschapZe beleefden hun kameraadschap als een bijzondere zielsverwantschap en trokken jaren achtereen als trouwe strijdmakkers gezamenlijk in de socialistische beweging op. Zijn hechte band met Van der Goes droeg er toe bij dat Beckman op achttienjarige leeftijd als student lid werd van de SDAP. Beiden voelden zich verbonden door hun overweldigen-de idealisme. Herman Bernhard Wiardi Beckman had als jongen al sterk het gevoel dat hij een taak had in de maatschappij. Daarin vond hij een geestverwant in Van der Goes, die evenzeer door de socialistische gedachte gegrepen was. Beiden konden hoogdravend zijn, foete-ren op de burgerlijke maatschappij, wegdromen in de schoonheid van de natuur – maar cynisme was hun vreemd. Terwijl in Stuufs brieven uit de middelbare schooltijd nog vaak zijn eigen turbulente zieleroerselen centraal stonden, werd, naarmate hij ouder werd, de wereld om hem heen steeds belangrijker.

Een keerpuntHet socialisme vormde de aanleiding voor hun vriend-schap, en het streven naar een nieuwe en rechtvaardi-ger samenleving werd onderdeel van de hechte band tussen Beckman en Van der Goes. In mei 1919 gingen zij samen, met allebei een rode tulp in het knoopsgat, naar een bijeenkomst van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) in Nijmegen, waar zij Troelstra voor het eerst hoorden spreken. Thuis tekende Stuuf op wat Troelstra zei naar aanlei-ding van zijn ‘vergissing’: ‘Nu hebben we de achturige arbeidsdag. Toen we begonnen, er voor te strijden, was hij als een klein groen appeltje; maar hij is gerijpt en werd al aardig rood, maar bleef aan de boom hangen. Toen (hij hield zijn hand voor naast zijn mond), heb ik er in November een beetje aan geschud, en hij is tot ons gekomen”(Daverend applaus)’ Ook Van der Goes zag Troelstra’s redevoering achteraf als een keerpunt: ‘Het was Troelstra die mijn ogen opende. Ik heb hem voor het eerst gezien in de Vereeniging in Nijmegen… en ik zal het nooit vergeten! Hij hield een vlammende rede-voering. Ik was erheen gegaan met mijn tweede grote vriend Stuuf Wiardi Beckman. De zaal was afgeladen vol. We hadden allebei het historisch besef dat we aan het begin stonden van nieuwe verhoudingen in Nederland en een verandering in de mensen.’

De PIADe aandacht voor het socialisme die Beckman al op veertienjarige leeftijd bij zijn medegymnasiasten opriep,

werd steeds meer de definitieve keuze voor zijn leven. Een keuze die sterk werd beïnvloed door zijn lidmaat-schap van de Prakties Idealisten Associatie, de PIA, een van de jongerenorganisaties die kort na de Eerste Wereld oorlog vol van idealisme en hoop op een betere wereld werden opge richt. De PIA was een sterk idealis-tische jongerenvereniging, geïnspireerd door een men-geling van socialistische en theosofische denkbeelden. Haar leden, vooral studenten uit welgestelde kringen, probeerden hooggestemde idealen om te zetten in een concrete leefwijze, en via zelfverbetering en persoonlijke ontwikkeling maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen. Tijdens de jaarlijkse kampeervakanties moest blijken dat de jongeren het idealistische gedach-tegoed hadden geïnternaliseerd: er werd vegetarisch gegeten, er werden leerzame voordrachten gehouden, diepgaand gediscussieerd over ethische kwesties, en er was sprake van een ‘ongedwongen omgang’ tussen jongens en meisjes. Althans, dat alles was volgens de beginselverklaring het streven: ‘Wij willen de mensheid dienen, in plaats van eigen eer en voordeel na te jagen. Wij willen onze lagere natuur beheersen, in plaats van haar onbeteugeld te laten. Wij willen de innerlijke werke-lijkheid onderscheiden van hun uiterlijke schijn.’Beckman en Van der Goes ontpopten zich in de jaren dertig tot intellectuele leidsmannen van de SDAP. Die was zich na ‘de vergissing van Troelstra’, zoals Troelstra’s revolutiepoging naderhand was geboekstaafd, aan het heroriënteren op zijn ideologische richting. Van der Goes en Beckman zagen bij de koerswijziging voor zichzelf al vroeg een belangrijke taak weggelegd: ‘Ben je al bezig de S.D.A.P. te hervormen? Ik heb wel verbazende zin je, met mijn bescheiden krachten, een handje te komen helpen […]’ schreef Beckman al op 22 mei 1924.

Jean JaurèsDe beide mannen hadden ook een vernieuwende inbreng doordat zij, anders dan de eerste generaties sociaal-democraten, die zich uitsluitend richtten op de Duitse SPD, in veel sterkere mate onder Franse invloed stonden. Tijdens zijn studie had Beckman Jean Jaurès ‘ontdekt’, als politicus en als historicus. Jaurès betoogde in de Histoire Socialiste de la Révolution Française dat de Franse geschiedenis vanaf de Franse Revolutie voor een groot deel samenviel met de strijd voor het socia-lisme. Het was de taak van de socialisten om voor de verwezenlijking van vrijheid, gelijkheid en broederschap en de Rechten van de Mens te strijden en zo de over-winning van de gerechtigheid te bewerkstelligen. Dankzij Beckman werd ook Van der Goes gegrepen door Jaurès. Beiden waren diep onder de indruk van het slot van de inleiding tot de Histoire Socialiste. Hierin benoemt Jaurès de krachten in de ontwikkeling van de geschiedenis. Met Marx meent hij dat in de eerste plaats de economische ontwikkeling de samenlevingen bestuurt. Maar het is niet alleen ‘par la force des choses’ dat de sociale revolu-tie zich voltrekt. Minstens zo belangrijk zijn idealen en de inbreng van de individuele mens (‘la force des hommes, (..) l’énergie des consciences et des volontés’). De grote plaats die Jaurès gaf aan idealisme en aan de mens als individu, sprak Van der Goes en Beckman aan.

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (19)

Informatiebulletin juli 2008

19

StudentOm op verhaal te komen na het overlijden op 26 september 1920 van zijn moeder, werd Beckman eind 1921 naar Zwitserland gestuurd. Toen hij in Zwitserland arriveerde was hij zo ziek, dat hij zich van zijn aankomst niets herinnerde. Vanuit Zürich schreef Beckman op 10 januari 1922 aan Van der Goes, dat hij tot dan voornamelijk in bed had gelegen met een dikke keel en vrij hoge koorts. Eenmaal hersteld, reisde hij door naar Gstaad, waar hij logeerde in het tegen de steile helling aangebouwde kleine houten huis van zijn onlangs gehuwde nicht Mieneke Barendrecht. Op deze teruggetrokken plek gaf hij woorden aan zijn religieuze gevoelens en het verdriet om zijn door hem geadoreerde moeder. Al op de dag van aankomst in Zwitserland zette zich bij hem op 17-jarige leeftijd een geestelijke groei in. Op 10 januari schrijft Beckman aan Van der Goes dat hij steeds meer vrede krijgt met het voorgenomen tweede huwelijk van zijn vader, maar wel het gevoel heeft nu heel anders tegenover de Hooge Hof te staan! ‘Zie je, tot nu toe had ik aldoor zitten denken: ‘Als ik er nu maar op stá eens in de veertien dagen thuis te komen het vol-gende jaar!’ Maar nu! Ik zie er ineens helemaal ‘t nut niet meer van in; er is toch wel iets weg, iets ouds, dat nu pas voorgoed weggaat! Maar daar staan zo veel dingen tegenover; voor Willeke, bijvoorbeeld, is ‘t zoveel be ter zo en voor vader zelf natuurlijk in de eerste plaats, dat ‘t geheel toch wel goed is!’

Professor Johan HuizingaNa zijn succesvolle gymnasium-alfa-eindexamen op 21 juni 1922, ging Beckman in Leiden bij professor Johan Huizinga geschiedenis studeren. Zijn vader was op 4 april van dat jaar hertrouwd met mevrouw Alida Kiewiet

de Jonge-Gorter, de vrouw die het gezin na het overlij-den van Suze kwam helpen met de huishouding. Door zijn gymnasiumtijd, zijn lidmaatschap van de PIA en de sfeer van de ‘Bürgerbildung’ op de ‘Hooge Hof’, was Beckman - in tegenstelling tot de meeste andere studen-ten - al voor zijn studie in Leiden gevormd. Hij was al lid van de SDAP wanneer hij in Leiden komt. Daarvan getuigen de brieven aan zijn boezemvriend Van der Goes, met wie Beckman vanaf het moment dat Marinus ging studeren intensief correspondeerde, en ook zijn schoolopstellen. Geheel naar eigen inzicht zoekt hij dan zijn weg in de wereld.

De Oude Vest in LeidenOp 22 september 1922 ging Beckman op de Oude Vest 33-c in Leiden wonen. Daarmee zette zich de eerste scheiding tussen Beckman en Van der Goes in. Bij Van der Goes was een ka mer beschikbaar, die Beckman kon huren. Maar Beckman liet we ten dat het studentenhuis van Van der Goes te duur voor hem was, en dat hij had besloten een andere kamer te betrekken. Door een toeval kwam Van der Goes erachter dat het prijsverschil mini-maal was. Diep gekwetst vroeg hij Beckman om een ver-klaring. Beck man zag zich gedwongen zijn ware motieven kenbaar te maken: `Dat het hier niet om de acht gulden gaat, daarin heb je groot ge lijk, zoals je trouwens met je hele financiële betoog gelijk had. [...] Dat je, zoals je met Moesje hebt afgesproken, ‘t volgende jaar een wakend oog over me zult voeren, dat vind ik een heerlijk, heerlijk gevoel. Maar ik kom naar Leiden om onafhankelijk te leren leven, om te leren alleen te zijn. [ ... ] ik kom naar Leiden om onder jouw auspiciën, jouw patronaat, mijn eigen weg open te vechten, zoals ik dat later in het leven ook zal hebben te doen.’

Scheiding der wegenOok op het gebied van religie scheidden zich hun wegen. Beck man was opgegroeid in de sfeer van de remon-stranten. Van der Goes had daar weinig affiniteit mee. Bovendien raakte Van der Goes tijdens zijn studiejaren onder de indruk van het atheïsme van de filosoof Bolland, wiens colleges hij, samen met zijn latere echtgenote Anneke van der Plaats, ademloos volgde. Beckman rea geerde opvallend afhoudend op Van der Goes’ enthou-siasme: ‘Als ik dan bedenk hoeveel Moesje van haar christendom hield, hoe ze daar tot het laatst toe haar rust in gevonden heeft, hoe ze ons dat tot het laatst toe voorgehouden heeft, dan denk ik, eigenlijk erg brutaal, zeker weinig filosofisch, maar ik doe het toch: Jazeker me neer, u weet al die dingen, u heeft ongetwijfeld groot gelijk, maar: “c’est si peu de chose, que d’avoir raison.” (Maeterlinck- vertaling: “... maar wat is dat helemaal, gelijk heb-ben...”.), en ik heb wat mooiers.”

De familie van zijn moederHet contact met de Kuenens, de familie van zijn moe-der, wordt steeds meer aangehaald. Ook Beckmans vriendin en latere echtgenote Riet Wackie Eysten, net als hij eerder een leerling op het Stedelijk Gymnasium kwam bij de familie Kuenen aan huis. Beckman nam in de zomer deel aan een novieten-kamp van de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (VCSB). In Leiden werd Beckman lid van de jaarclub van het Leidse studenten-corps (LCS). Door zijn optreden, mentaliteit en nauwgezetheid bij het studeren dwingt Beckman veel respect af bij zijn jaarclubgenoten. Hoewel hij als geregelde bezoeker van de sociëteit van het corps bekend staat als een gezellige, belangstellende en opgewekte medestudent, maakte

zijn terughoudendheid dat Beckman niet gauw hartelijke contacten legde.

SDAP-wethouder WibautBeckman zag kans om een van de meest promi nente sociaal-democraten in die tijd - SDAP-wethouder Wibaut - voor een PIA-kamp uit te nodigen. In de aankondiging naar een lezing van Wibaut in het zomerkamp van 1923 zegt Beckman grote bewondering voor hem te hebben en voor wat hij als wethouder van Amsterdam presteert, ‘omdat ‘t voor een sociaal-democraat altijd heel moeilijk is, om de verantwoording te dragen, zoolang de grond-slagen van de maatschappij nog zoo abso luut met zijn principes in strijd zijn’. Daarom is ‘Wibaut ( ... ) een van de meest typische vertegenwoordigers van een stroo-

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (20)

Informatiebulletin juli 2008

20

ming, waar o.i. de toekomst van Europa van afhangt; de stroming, die wel wordt aangeduid als die van het constructief socialisme’.

Naar de arbeidersbewegingHet voorzitterschap van de Leidse afdeling van de SDSC (Sociaal Democratische Studenten Club) werd beslis-send voor zijn loopbaan in de socialistische beweging. Tot de leden van die afdeling hoorden o.a. Meia Albarda en Lietie Sannes. Meia was de dochter van ir. J. W. Albarda, die in 1925 na het sterven van Troelstra door de Tweede-Kamerfractie van de SDAP tot haar voorzitter was gekozen en daardoor meteen de politieke leider der partij werd. Lietie Sannes was de dochter van de jurist G. W. Sannes, voor de SDAP lid van de Tweede Kamer en totdat hij met zijn gezond heid ging sukkelen, ook een mogelijk opvolger van Troelstra. Beckman was vooral met Lietie Sannes bevriend, waarbij van haar kant meer genegenheid voor hem was dan andersom. De vriend-schap met Meia en Lietie werd van groot belang toen Beckman via hen kennis kon maken met de nieuwe leider van de SDAP, Albarda. Die kennismaking vond Pinksteren 1926 plaats in Amsterdam, waar destijds een internationaal pinksterfeest was van socialis tische

jongeren. Namens de afdeling Leiden van de SDCS was daarbij Beckman met Meia en Lietie aanwezig.

Enerverende dagenAls Beckman zijn vriend Van der Goes schrijft over dit pinksterfeest, uit hij zich zowel emotioneel, als zakelijk. Emotioneel als het gaat over het gevoelsmatige van zijn ervaringen op het feest en nogal zakelijk wanneer hij hun vorderingen belicht in de socialistische beweging. In deze dagen heb ik beseft, beleefd de stel ling, die wij vroeger slechts verstandelijk poneerden: dat de vernieu-wing van de wereld van onderen op moet komen. Tegenover deze elite van het proletariaat zijn wij zwakke, aarzelende, ethisch-rede neerende zonen van de onder-gaande klasse, de zwakken en de gelei den! Ik schrijf onzin, geloof ik; van werken komt nog niets; ik ben helemaal gek: het Socialisme belijden deden wij altijd, hier hebben wij het Socialisme beleefd.’ Vervolgens feliciteert hij Van der Goes met zijn werk voor de partij en ontmoeting met partijleider Albarda. Dan ook laat hij zijn vriend van zijn eigen vorderingen weten en met wie hij allemaal kennis maakt, zoals de familie van Lietie Sannes en de familie Albarda. Het zijn enerverende en belangrijke dagen voor Beckman.

Kritiek op mede-studentenIn twee artikelen (Het nummer van Virtus Concordia van 27 mei 1926 en dat van 28 januari 1926, met de titel ‘Vrijheid en Verdraagzaamheid’) uit Beckman kritiek op personen die zich naar zijn visie wat betreft hun denken en opvattingen onttrekken aan hun verantwoordelijkheden. Met vrijheid bedoelt Beckman in dit artikel de geestelijke vrijheid, die inhoudt ‘...het recht, zelfs de plicht, zich los te maken van de vooroordeelen, die milieu of leermees-ters hem hebben willen inpren ten. Van den student mag men verwachten een eigen onafhankelijk oordeel over alle vragen van het leven. Misschien was het wel rus tiger, toen anderen voor ons beslisten, welke opvattingen en idealen getolereerd werden en welke niet... Die ruimheid van geest, zij is naar mijn meening het hoogste, wat wij in Leiden zoeken moeten en bereiken kunnen. Helaas kan niet worden ontkend, dat er ook onder ons velen zijn, die behalve eenige gewone ontspanning, waarbij zij zich dan nog zorgvuldig ervoor wachten met hun vriendjes over iets belangrijks te praten, zich met niets anders bezighouden dan met examenwerk... Vrijheid van de geest; dat wil ook zeggen het begrij pen en waardeeren van opvattingen, die de onze niet zijn.

VerdraagzaamheidVan hier uit redenerend komt Beckman bij verdraag-zaamheid, zijn andere onderwerp, en zegt dan eerst: ‘Niets is verderfelijker voor een samenleving – dus ook voor ons Corps – dan schotjespolitiek, dan een kliekjes-geest, waardoor menschen van eenzelfde politieke of godsdienstige overtuiging samenhokken en van omgang met ande ren niet willen weten... Wie liever alleen met geestverwanten om gaat, en daarom buiten het Corps blijft, bewijst bang te zijn voor aanraking met anderer oordeel, en weet niet wat hij mist door aldus zijn kans om een ruim mensch te worden zeer gering te maken.’

VerantwoordelijkhedenIn het artikel ‘Student en Politiek’ verwoordt Beckman het nog scherper. Hij wijst gesprekken over het droe-vig verval van de parlementaire zeden en over de vele kwade eigenschappen van den tegenwoordiger tijd zoals die volgens hem ‘op de kroeg’ wor den gevoerd, als volslagen onbelangrijk af. Beckman gaat verder met het aldoor wijzen op de verantwoordelijkheden die geno-men moeten worden in plaats van die te ontduiken en

toe te geven aan een luie geest, aan laksheid en het zich afwenden van de problemen die er in de gezinnen zijn van de talloze werklozen en arbeiders.

VoorrechtEn dan komt de frontale aanval op zijn medestudenten, die de gemoederen ‘op de kroeg’ van het corps behoor-lijk in beroering brengt: ‘De jongen van 21 jaar uit de andere klassen, staat midden in het leven, moet voor zijn brood werken, verricht in de wereld pro ductieve arbeid: Wij mogen studeeren en onze geest ontwikkelen met geen andere zorgen dan tentamens en examens. Geen groep is in onze maatschappij zóó bevoorrecht als de studentenwereld; er is, helaas, ook geen groep, die haar verantwoordelijkheid tegenover die maat schappij zoo weinig voelt.’

‘Vooroorlogse men taliteit’Vervolgens is er de waarschuwing dat als de studen-ten zich niet terdege voorbereiden op hun toekom-stige lei derstaak in de samenleving, ‘ ... die plaats den gestudeerden uit han den (zal) worden genomen door

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (21)

Informatiebulletin juli 2008

21

anderen, die meer sociale verant woordelijkheid voelen, meer fut en vitaliteit hebben, al waren ze niet in een zoo gunstige gelegenheid zich te vormen.’ En wie dat zijn, vertelt Beckman in de vraag die zijn artikel beëindigt: ‘Zal de houding van de studentenwereld tegenover de poli-tiek veranderen, of zal de maatschappij moeten wachten totdat bekwame en krachtige zonen van de “lagere” klassen zich toegang tot onze Universiteiten hebben weten te verschaffen?’ In de reacties spreekt vooral de toon hoe hij over de bestaande sociale rechtvaardig-heid durft te spreken. Dat wordt als kwetsend ervaren omdat velen in het corps de actuele omstandigheden ‘… geenszins als onrechtvaardig voelen’. En het gebruik van de uitdrukking ‘vooroorlogse men taliteit’ wordt als zeer denigrerend ervaren.

‘Literaire gedachtenwisseling’In de zomer van 1926 heeft Wiardi Beckman een ‘lite-raire gedachtenwisseling’, zoals hij zijn correspondentie met Lietie Sannes noemt. Het is ook in deze zomer dat hij zich vooral laat bezielen door de schrijfster Henriëtte Holst. Op zijn bureau staan verschillende hem ver-trouwde portretten. Een ervan is dat van Jean Jaurès, de Franse socialistenleider die kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd vermoord. De Franse politicus en historicus, die veel invloed had op Beckmans denken en door wie ook Van der Goes gegre-pen werd, had in de Histoire socialiste de la Révolution Française betoogd, dat de Franse geschiedenis vanaf de Franse Revolutie voor een groot deel samenviel met de strijd voor het socialisme. Van der Goes, die Beckman natuurlijk zelf vaak hoorde spreken, schreef in Het Vrije Volk van 7 september 1960, dat Beckman veel gemeen had met Jaurès, zoals “het vastbeslotene én warm-menselijke.”

Doctoraal examen 1926Op 30 september 1926 doet Beckman zijn doctoraal examen bij professor Huizinga. Kort daarna moet hij in militaire dienst. Dat gebeurt op 6 oktober 1926 als Beckman zich aanmeldt voor de eerste oefening en vanaf die dag in onderhoud is bij de School voor Officieren der Infanterie in Kampen. Al spoedig kwamen er conflicten. Aanleiding was een telegram dat mede op instigatie van Beckman naar het SDAP-kamerlid Klaas ter Laan werd gestuurd door een aantal ‘leerlingen’ van de School voor Verlof officieren om hem te steunen bij zijn interpellatie over het optreden van een kazernecom-mandant in Assen tegen roe rige soldaten waarbij één dode en enkele gewonden vielen. Op 8 december 1926 ontvangt het ministerie van Oorlog van kapitein Plet, de commandant van de school, een voordracht tot ontslag van Beckman . Dit ontslag gaat niet door. Met ingang van 23 december 1926 is Beckman korporaal.

Terug bij afDe verhouding tussen hem en kapitein Plet blijft vijan-dig. Op 26 maart 1927 pleit de kapitein opnieuw voor ontslag uit militaire dienst. Weer wordt dat door het Ministerie van Oorlog geweigerd. Uiteindelijk weigert Beckman de officierseed af te leggen. Hierover geeft hij

de volgende uitleg: ‘Wat ik verplicht was te doen, deed ik, maar die eed was niet verplicht en daarom legde ik die niet af.’ Het gevolg van die weigering was dat Beckman sergeant bleef en in die rang werd geplaatst bij het regiment wiel rijders in Den Bosch. Zijn commandant was Mathon en daar kon hij het wel goed mee vinden, maar in een brief aan Lietie Sannes zegt hij over zijn officieren, dat het ‘arrogante vlerken of kinderlijke nullen (zijn): meestal beide’. Uiteindelijk werd Beckman met ingang van 6 april 1927 ontheven van de opleiding tot Officier en teruggeplaatst bij de 3e Schoolcompagnie van het Regiment Wielrijders.

Het Franse syndicalismeOndertussen denkt Beckman wel aan zijn toekomst. Van der Goes raadt hij aan ervoor te zorgen op de kan-didatenlijst van de SDAP voor de gemeenteraad van Nijmegen te komen, ‘je kunt nooit te vroeg met naam-maken beginnen, want er komen uit die Socialistische Studentenclub heusch heel wat concur renten.’ Zelf gaat hij met professor Huizinga praten over zijn onder werp voor een proefschrift. Verheugd schrijft hij op 15 februari aan Van der Goes dat Huizinga akkoord gaat met een proefschrift over het Franse syndicalisme (de vooral uit Frankrijk stammende beweging en ideologie danwel stroming binnen de vakbeweging die de voorkeur geeft aan spontane, directe collectieve acties (algemene werk-staking) boven het deelnemen aan geïnstitutionaliseerde overlegvormen en georganiseerde stakingen). Daaraan zal hij in oktober 1927 beginnen, met een studie in Franse archieven.

HuwelijkOp 3 december 1927 treden Herman Bernhard Wiardi Beckman en Riet Wackie Eysten in het huwelijk. Kort na de huwelijksvoltrekking, die werd ingezegend door de remonstrantse predikant Mackenzie, vestigt het jonge paar zich in Parijs. Maar voor ze er gewend zijn en Beckman in alle rust aan zijn onderzoekingen in Franse archieven kan beginnen, ontvangen ze de brief die beslis-send wordt voor de loopbaan van Wiardi Beckman.

‘’Secretaris’’ van TroelstraOp 15 december 1927 ontvangt Beckman een brief van Tweede Kamerlid Sannes. Hij feliciteert het jonge paar, maar komt ook ter zake wanneer hij schrijft dat Troelstra een beroerte heeft gehad. Sannes legt Beckman een moeilijke keuze voor: in Parijs blijven of spoedig weer naar Nederland terugkomen om Troelstra te helpen bij het verder afschrijven van de resterende delen van zijn Gedenkschriften.’ Troelstra wil haast maken met het vol-tooien van zijn werk. Ondanks dat er al veel materiaal is verzameld, moet er nog meer worden bijeengegaard, ook in persoonlijke gesprekken met allerlei personen die betrokken zijn geweest bij de levensloop van Troelstra. Troelstra heeft graag dat Beckman hem helpt. Sannes over de buitenkans van deze aanstelling: ‘voor iemand die én historicus én sociaal-democraat is, is het, dunkt mij, een prachtig werk. En daarbij is het geregelde gees-telijke verkeer met iemand als Troelstra - ik geloof, dat jij ook groote bewondering voor hem hebt - een genot

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (22)

Informatiebulletin juli 2008

22

op zichzelf.’ ‘Ik zie dit werk als een van die bijzondere gelegenheden voor een jonge man, die hem misschien maar eens in zijn leven geboden worden. En wie dan durft toegrijpen, heeft iets voor zijn leven te pakken waarschijnlijk.’ Maar er is wel haast bij geboden en Beckman zal volgens Sannes geen halfjaar meer in Parijs kunnen blijven. Beckman neemt snel een beslissing. Op 2 januari 1928 schrijft hij naar Albarda: ‘Als ik de brief van de Heer Sannes goed begrepen heb, is de afspraak definitief, en mogen wij er op rekenen, dat we met Maart in Den Haag gaan wonen.’ Beckman, die op voorspraak van het partijbestuur een uit de partijkas betaald sala-ris wordt toegekend van ƒ 250,= per maand, schrijft Troelstra op 26 februari 1927 dat alles is geregeld en dat hij op maandagmorgen 5 maart met zijn werk voor Troelstra gaat beginnen.

Wetenschappelijk medewerkerBeckman wordt formeel niet de secretaris van Troelstra, dat was Henri Sandberg, maar wetenschappelijk mede-werker, die overal naar historisch materiaal speurt aan

de hand van Troelstra’s aanwijzingen. Sandberg ver-richtte het secretariaatswerk, zoals het uittypen van wat Troelstra dicteerde. In het voorwoord van Groei, het tweede deel van de Gedenkschriften, heeft Troelstra het wel over ‘mijn eersten secretaris, H. B. Wiardi Beckman, die mij én wegens zijn bekwaamheid én wegens zijn hoogstaande en aangename persoonlijkheid den arbeid aan dit boek zeer heeft verlicht en tot een voort durend genoegen heeft gemaakt’. Beckman werkt ondertus-sen ook nog aan zijn proefschrift. Op het verschijnen van Groei en van Branding, de delen 2 en 3 van de Gedenkschriften heeft dat weinig invloed. Maar eind 1929 moet Beckman haast gaan maken. De gezond-heid van Troelstra gaat snel achteruit, terwijl Sandberg bij Troelstra vertrekt. Vanaf dat moment nam Beckman’s echtgenote de taak van Sandberg over en – zo herin-nert hun dochter mevrouw Marijke Halbertsma-Wiardi Beckman zich – typte zij de concepten uit die haar man schreef. Al met al kreeg Beckman het in deze periode zo druk, dat hij het werk aan zijn promotie tijdelijk moet verminderen.

Kijk op ouderplichtOver drukte en ouderschap gesproken. Van der Goes was inmiddels gehuwd met Anneke van der Plaats en in 1925 vader geworden van hun zoontje Aert, die Bam werd genoemd. Tijdens de zwangerschap van Riet in de zo mer van 1928 raakten Beckman en Van der Goes in conflictueuze correspondentie over de verantwoordelijk-heid die het ouderschap met zich meebrengt. Op 15 augustus 1928 schrijft Beckman een scherp getoonzette brief aan Van der Goes over de kwestie in hoeverre zij hun leven in dienst van de publieke zaak moeten stellen. Van der Goes legt in de ogen van Beckman ‘te sterk de nadruk op de tegenstelling tus sen dit standpunt en het geheel-voor-je-kinderen-leven [ ... ]. Ik blijf geloven dat het ouder-zijn wel een van de aller belangrijkste én aangenaamste zaken in het leven is. je weet dat we jullie opvat ting tegen benepen aanvallen van de buitenwereld steeds hebben verdedigd en verdedigen zullen, maar dat wil niet zeggen dat on ze opvatting nu precies dezelfde zal wezen. Tot het alleen-thuis laten van een kind zouden wij bijvoorbeeld geen van beiden ooit willen besluiten. In het algemeen dit: wij zijn verantwoordelijke wezens en als er een kind verschijnt, is dat niet een ongelukkig bij komstig resultaat van het huwelijk, maar onze bewuste wil.’ Beck man vond op zich de keuze voor een kinderloos bestaan begrijpe-lijk. ̀ Maar als je daartoe niet besluit en het nieuwe mensje ver schijnt, dan heb je daarvoor de verantwoordelijkheid op je genomen [...]. Dat is de theorie; de praktijk is dat wij, al dan niet burgerlijkerwijze, ons ook zeer verheugen op alle kleinigheden, na velbandjes en luiers incluis.’

De brief van Beckman schoot Van der Goes blijkbaar in het verkeerde keelgat. Zijn ongetwijfelde woedende reactie werd niet meer teruggevonden, maar op 7 september 1928 geeft Beckman aan heen en weer geslingerd te wor-den tussen gekwetstheid en het verlangen naar verzoening. Deze episode kreeg een tragisch slot toen in januari 1929 het zoontje van het echtpaar Van der Goes-van der Plaats overleed.’ Beckman blijft het zich aantrekken en er in brieven aldoor op terugkomen hoe afschuwelijk onredelijk hij het sterven van het kind vindt.

SuzeOp 17 februari 1929 wordt in het gezin Beckman de eerste van de drie dochters geboren. De ouders noemen het meisje Suze. Op 12 mei 1930 sterft Troelstra. Zijn gedenkschriften zijn niet voltooid. Dat zal Beckman doen. Om het vierde en laatste deel van de Gedenkschriften te kunnen schrijven, schort Beckman het werk aan het proefschrift even op. Als Storm - zoals dit vierde deel heet - in 1931 verschijnt, krijgt Beckman van alle kanten lof voor de manier waarop hij ‘in den juisten Troelstra-stijl’, zoals de hoofdredacteur van Het Volk, Ankersmit, het typeerde, dit deel had geschreven. En Albarda stuurt hem een gelukwens met het verschij nen van Storm en voegt daaraan toe: ‘je hebt niet alleen het weerga loos voorrecht gehad samen te arbeiden met Troelstra aan een groot werk, maar je hebt daarbij ook gelegenheid

gehad zeer schoone eigen qualiteiten te ontplooien voor je geheele leven en voor al je toekomstig werk zal dit zijn groote betekenis behouden.’

Voltooiing proefschriftIntussen heeft Beckman zijn werk aan zijn proef schrift weer opgenomen. Het wordt een gedegen studie over de plaats van het Franse syndicalisme in de geschie-denis van de arbeidersbeweging. De stellingen van Beckman hebben een algemeen historisch karakter, maar zijn niet opzienbarend. Op vrijdag 11 december 1931 promoveert Beckman in Leiden bij de door hem zo bewonderde professor Huizinga op het proefschrift Het syndicalisme in Frankrijk. Het proefschrift, waarvoor hij tot zijn teleurstelling geen ‘cum laude’ krijgt, heeft het ambivalente dat vaak zo kenmerkend is voor Beckman.

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (23)

Informatiebulletin juli 2008

23

Aan de ene kant toont hij een zeker enthou siasme en meer nog respect en bewondering voor de actiebereid-heid, de strijdvaardigheid en de onderlinge solidariteit van de arbeiders in hun vakbonden. Daartegenover is er de bewondering voor grote leiders die zich aan het hoofd van de strijdende arbeiders stellen. Beckman is nu werkelijk afgestudeerd. Vooral dankzij zijn werk voor Troelstra en de goede relatie die hij daardoor ook met diens opvolger Albarda heeft gekregen, kan Beckman zijn maatschappelijke carrière binnen de socialistische beweging beginnen. Eind december 1931 verhuisde Beckman met zijn gezin naar Amsterdam, waar hij met ingang van januari 1932 assistent-hoofdredacteur van partij-dagblad Het Volk wordt. Daarmee begon zijn eigenlijke carrière binnen de SDAP.

In de redactie van Het VolkZijn benoeming tot assistent-hoofdredacteur is om meer dan een reden opmerkelijk. Eerstens omdat voordien de functie van assistent-hoofdredacteur niet bestond en hoewel Beckman graag en goed schreef, hij geen enkele journalistieke ervaring had en nooit enige ambitie voor de journalistiek had getoond. Vermoedelijk heeft de partijleider van de SDAP, ir. J.W. Alberda, zijn benoe-ming aangestuurd, om reden dat de hoofdredacteur Ankersmit naar zijn pensioen toeliep, en een assistent hem zou kunnen helpen zijn werk wat te verlichten. Met zijn benoeming kreeg Beckman een officiële functie binnen de SDAP en kon hij zich verder oriënteren en bekwamen in de partij.

Voorloper op de toekomstNauwelijks is Beckman in 1932 in de leiding van Het Volk opgenomen of hij wordt op andere plaatsen in de beweging inge schakeld. Albarda heeft daar enkele keren persoonlijk voor gezorgd. Toch was Beckman in 1932 eigenlijk alleen maar bekend in de partij als de ‘secreta-ris van Troelstra’, die er in die functie voor had gezorgd dat diens Gedenkschriften geschreven werden en die – toen Troelstra was gestorven – het laatste deel zelf had geschreven. Hoewel hij was gepromoveerd op een onderwerp dat beslist niet in een directe relatie stond met de SDAP en haar geschiedenis, werd Beckman – na de oprichting van de Socialistische Vereniging ter bestu-dering van Maatschappelijke Vraagstukken – in 1929 opgenomen in het bestuur van deze ver eniging, de voor-loper van de naoorlogse Wiardi Beckman Stichting. Geen mens kon toen bevroeden wat de wereld en Beckman in het bijzonder, nog te wachten stond.

BuitenstaanderDeze periode moet er zeker een geweest zijn waarin Beckman heeft moeten wennen aan hele nieuwe levens-omstandigheden. Tot in januari1932 had hij altijd in een min of meer beschermde omgeving geleefd. Thuis in Nijmegen in een schitterend huis, finan cieel onbezorgd en met ouders die er alles aan deden om hun kinderen een zorgeloze jeugd te geven. Het was ook een bijzondere omgeving waarin hij opgroeide, zowel door de aparte sfeer van een stedelijk gymnasium in een kleine provin-ciestad als Nijmegen, ook hier een eiland in een roerige

wereld, als door het ouderlijk huis waar zijn ouders een intellectuele en kunstzinnige vorming stimuleerden. En op dat gymnasium was zijn wereld nog beperkt tot een kleine vrien denkring van kinderen uit soortgelijke milieus als zijn eigen familie. De enige werkelijke schaduw was de ziekte en het overlijden van zijn moeder. Na een langdu-rig ziekbed stierf zij op 26 september 1920. Het verdriet om haar dood drukte zwaar op het gezin. Stuuf raakte overspannen en was vaak ziek. Daar kwam zijn vaders plan om te hertrouwen nog bij. Een verblijf in Zwitserland bracht hem weer tot zich zelf.

Een onbekommerd bestaanOok in Leiden had Beckman als student een onbekom-merd bestaan kunnen leiden. Hoewel zijn vader in die tijd financieel behoorlijk krap zat, kon hij zijn zoon toch nog een toelage toekennen, waardoor Beckman aan het studentenleven kon deelnemen. Beckman trof in zijn jaarclub medestudenten met wie hij al in Nijmegen bevriend was. Daarna was het verder ook voorspoedig met hem gegaan, behalve dan het voor hem zo zwaar-wegende probleem dat hem bij zijn promotie een cum laude was ontgaan. Zijn werk voor Troelstra was een unieke buitenkans, ook weer in een beschermde omge-ving en dan nog met iemand voor wie hij een grenze-loze be wondering had en waar hij nagenoeg dezelfde intellectuele en kunst zinnige sfeer aantrof waarin hij in Nijmegen was opgegroeid.

Een kwestie van wennenDit was allemaal voorbij toen Beckman bij Het Volk ging werken. Hij was er een ‘broekie’, van wie bekend was dat hij zonder enige journalistieke ervaring, dankzij poli-tieke bescherming op een plaats in de top van de redac-tie terecht was gekomen. Hij zat voor de eerste keer in zijn leven in een gewone werksituatie die hemelsbreed verschilde van de beschermde omgevingen waarin hij zelf tot dan toe had verkeerd. Een krantenbedrijf biedt daarnaast ook niet die sfeer waar Beckman voordien in had geleefd. Hij kon verder moeilijk wennen aan de Amsterdamse sfeer in de SDAP, die al zo lang zo nadruk-kelijk anders was dan in de rest van ons land.

Meyer SluijserIn 1937, dus kort voordat hij algemeen politiek hoofd-redacteur van Het Volk wordt, schreef Beckman aan zijn zuster dat hij liever nog een jaar of tien had gewacht alvorens hoofdredacteur te worden. Maar omdat dat niet kon `... zullen wij maar beginnen, veilig door de onovertrof fen steun en warmte van mijn gezin — om God iedere dag voor te danken! En voor het overige accepteren wat er ook komt.’ Binnen de redactie van Het Volk kreeg Beckman maar met één collega goed contact. Dat was de Joodse jongen Meyer Sluijser, sinds 1929 redacteur bij Het Volk. Gezien hun totaal verschillende achtergrond, Sluijser groeide op in een socialistisch gezin in de arme Jodenbuurt in Amsterdam, een opmerkelijk feit. Sluijser - ook bekend geworden als radiocommenta-tor - hielp Beckman zijn weg te vinden in de journalistiek en bij Het Volk. Beckman is daar de veelzijdige Sluijser altijd dankbaar voor gebleven.

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (24)

Informatiebulletin juli 2008

24

CommissiewerkBeckman werd een vertrouweling van de partijleiding en beleefde veel plezier aan het werk in allerlei commis-sies van de SDAP waarin hij destijds door het partijbe-stuur werd benoemd. Met name uit de notulen van de Beginselcommissie blijkt hoe belangrijk daarin zijn rol is geweest. Het was Banning, die meende dat er voor de kamerverkiezingen een nieuw beginselprogram moest zijn, omdat de politieke en sociale ontwikkelingen dit vereisten. Het voorstel van Banning wordt aangeno-men en een paar weken later dient Albarda samen met Vorrink en Woudenberg een lijst met commissieleden in. Daarop staan jonge intellectuelen als Beckman, Van der Goes en Brugmans. Het zijn alle drie Jaurèssistes zoals ze zich noemden en dus voorstanders van een natio-naal volksleger zoals Jaurès dat in dertijd had bepleit en dat ze verder de democratie als onlosmakelijk aan het socialisme verbonden achtten en er ook voorstanders van waren dat sociaaldemocraten zich niet afkerig van de nationale ge dachte mochten tonen.

Het voorstel van AlbardaOp voorstel van Albarda worden Beckman en Brugmans secretarissen van de commissie. Brugmans herinnert zich dat dit wat hem betreft weinig om het lijf had. Zijn benoeming had hij vooral te danken aan het feit dat hij als secretaris van het Instituut voor Arbei ders Ontwikkeling (IVAO) over een administratief apparaat beschikte. Volgens hem werd Beckman door Albarda naar voren ge schoven, omdat hij door de anderen niet als een bedreiging werd gezien, maar wel ideeën had die Albarda graag in het nieuwe begin selprogram zag opgenomen.

Voorzichtig en diplomatiekBeckman opereerde voorzichtig en diplomatiek, om niet te zeggen handig in de commissie. Wanneer de verschillende standpunten een goede voortgang belem-meren, komen beide secretarissen met een leidraad. Omdat Brugmans zich herinnert dat hij daar eigenlijk part noch deel aan had, mag verondersteld worden dat Beckman die leidraad in overleg met Albarda heeft opgesteld. En vrijwel ieder verenigt zich vervolgens op voorstel van Albarda met de leidraad van Beckman. Het nieuwe beginselprogram, dat uiteindelijk vrijwel geen enkele gelijkenis vertoont met dat van 1912, wordt na een paar kleine wijzigingen met algemene stemmen aangenomen.

‘Wij zijn geen secte meer!’Nadrukkelijk zegt het nieuwe program dat voor de SDAP ‘socialisme en democratie onafscheidelijk, en socialisme en dictatuur onverenigbaar’ zijn. En voortaan geldt: ‘De sociaaldemocratische beweging weet zich door histori-

sche lotsge meenschap deel van de Nederlandse natie en bouwt voort op de beste Nederlandse tradities van geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid... In en door haar strijd heeft de arbeidersklasse zich een plaats in de nationale volksgemeenschap verworven, terwijl de uitbreiding van de politieke democratie de arbeiders tot volwaardige staatsburgers heeft gemaakt.’ De traditio-nele gedachte van de klassenstrijd heeft voortaan de volgende betekenis: ‘De door haar (SDAP) nage streefde opheffing van de klassentegenstellingen zal de sterkste be lemmering voor de totstandkoming ener werkelijke volkseenheid wegnemen.’ Met het werk van Beckman is er voor Albarda opnieuw een stap gezet naar de ophef-fing van het isolement van de SDAP in de Nederlandse samenleving. ‘Wij zijn geen secte meer!’ had Beckman op het congres gezegd.

Radicale ideologische vernieuwingIn feite was Beckman dus de belangrijkste auteur, onder Vorrinks wakend oog - van het in 1937 aanvaarde nieuwe Beginselprogramma van de SDAP, waarmee zijn invloed ver reikte over de bezettingsjaren heen: het eerste beginselprogramma van de na-oorlogse Partij van de Arbeid vertoont met Wiardi Beckmans tekst immers grote gelijkenis. Beckman verdedigde deze op het congres van 1937 dat het programma vaststelde. In het partijbestuur was hij de man van radicale ideo-logische vernieuwing tezamen met Vorrink en Banning. Belangrijke steun en voeding daarvoor kwam van het wetenschappelijk bureau onder Tinbergen en Vos, dat in 1935 het ‘Plan van de Arbeid’ publiceerde.

Publieke herinneringDe democraat (en daarom felle anti-communist) Wiardi Beckman heeft de Nederlandse sociaal-democra-tie geleerd historisch te staan in de traditie van de Nederlandse geschiedenis, in opstand en vrijheidsstrijd begonnen, en daarin te zijn geworteld. Tijdens de bezet-tingsjaren heeft hij, zolang het kon, sociaal-democra-ten en anderen, ook de pseudo-vernieuwers, daaraan publiek herinnerd.

SamenwerkingDe socialist Beckman kwam met Hein Vos en de latere Nobelprijswinnaar voor economie Jan Tinbergen, op voor een planmatige en gestuurde economie, het Plan voor de Arbeid, die een eind zou kunnen maken aan de gruwelijke werkloosheid en de massale armoede van die jaren.1) Niet door op te roepen tot klassenstrijd, maar tot samenwerking met andere sociaal vooruitstrevende krachten in Nederland. Zijn belangrijkste verwijt aan vooral de katholieken was dat zij een dergelijke samen-werking stelselmatig waren blijven afwijzen.

1) Het Plan van de Arbeid van SDAP en NVV uit 1935 bestond uit een kwantitatief onderbouwd crisisplan ter bestrijding van de directe werkloos-heid door een koopkrachtinjectie middels de uitvoering van openbare werken op grote schaal. Verder omvatte het een conjunctuurplan ter voorkoming van toekomstige crises door beheersing van het kredietwezen, selectieve nationalisaties en instelling van een Centraal Conjunc-tuurbureau. Ten slotte bevatte het een structuurplan met voorstellen voor versnelde en planmatige geleide industrialisatie, ordening van een aantal bedrijfstakken en vorming van een bedrijfsorganisatie op tripartite basis met een Centraal Economische Raad aan de top.

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (25)

Informatiebulletin juli 2008

25

De Nederlandse geschiedenis en zelfstandigheidDie worteling in de Nederlandse geschiedenis en zelf-standigheid deed hem, in beginselprogramma en in zijn optreden in de Eerste Kamer, pleiten voor een behoor-lijke defensie; niet, zoals Colijn bepleitte, ten koste van alles, maar wel als prioriteit naast de sociale politiek. In tegenstelling tot Banning - en tot heel de SDAP in de jaren twintig - kwam hij op voor een zo goed mogelijke militaire verdediging: “Het is veel waard, dat men weet in het buitenland, dat ons volk één is in bereidheid om voor het behoud van het vrije Nederland offers te bren-gen; één is in den wil om onze zelfstandigheid onge-rept te bewaren.” Aldus Beckman in 1939 in de Eerste Kamer die zijn interventie hield onder het motto: “Liever den ondergang dan slaaf.” Een motto dat hij vanaf 10 mei 1940 als reserveofficier en vervolgens als verzets-man overtuigd zou naleven.

Eerste algemene poli tieke hoofdredacteurOp het einde van de bijeenkomst benoemde het congres Beckman nog als eerste algemene poli tieke hoofdredac-teur van de dagbladen van De Arbeiderspers. Aan die functie begon Beckman op 1 april 1937. Twee maanden later, op 9 juni, neemt hij zitting in de Eerste Kamer. Zijn politieke werkzaamheden in de top van de SDAP, samen met de fractievoorzitter en partijleider Albarda en met de partijvoorzitter Vorrink, zijn begonnen.

ZelfverzekerdVanaf nu valt op dat wanneer hij zijn standpunten verde-digt, het weer de ‘oude’ Wiardi Beckman is die aan het woord is. Niet meer de assistent-hoofdredacteur die er zorgvuldig voor waakt dat hij met zijn commentaren op de Amsterdamse gemeentepolitiek niet buiten de offi-ciële partijlijn terechtkomt. Ook niet meer de secretaris van een commissie als de Beginselprogramcommissie, die goed in de gaten houdt dat zijn opvattingen anderen niet voor het hoofd stoten en ze daarom heel nauwgezet plaatst in wat door die anderen als ‘socialistische traditie’ wordt beschouwd. Het is ook niet meer de Beckman die aan het handje van zijn mentor Albarda blijft lopen. Hij toont nu weer de zelfverzekerdheid waarmee hij op het Nijmeegse gymnasium docenten durfde trotseren en op dezelfde toon waarmee hij in het Leidse studentencorps zijn medestudenten uitdaagde en prikkelde.

De nieuwe koersOp 31 januari 1938 beklemtoont Beckman in zijn com-mentaar in Het Volk nog eens de nieuwe koers van het SDAP: ‘In onze constitutionele monarchie zijn de volksvrijheden van de volkswil gewaarborgd. Sedert eeuwen heeft dit land zich gekenmerkt door een ver-scheidenheid van beginselen en opvattingen, die zich alle in vrijheid ontplooien kunnen. Naast deze verschil-len echter bestaat er een eenheid van het gehele volk, in een historische lotsgemeenschap ge groeid, en dank-zij de gezond-democratische constitutionele practijk in Nederland kunnen allen – hoe ook hun algemene zienswijze om trent de meest gewenste staatsvorm zijn moge – het staatshoofd er kennen als verpersoonlijking van deze eenheid.’

De ‘christelijke coalitie’Voor Beckman geldt dat hij in de ‘christelijke coalitie’ van de confessionele partijen een gevaar voor de gees-telijke vrijheid en de democratie in ons land ziet. Op 4 maart 1938 hekelt hij in Het Jonge Volk de plannen van het toenmalige kabinet-Colijn voor de zondagsrust, het verbod van arbeid voor de gehuwde vrouw, de beper-king van de vrijheid om van de natuur te genieten, de bemoeilijking van echtscheiding, omdat ze in strijd zijn met ‘de waarlijk oud-Nederlandse tradities – het is in de laatste jaren steeds weer herhaald – die van vrijheid en verdraagzaamheid’. Bij die valse partijscheiding, zo schrijft hij op 6 januari 1939 in Het Jonge Volk, ligt de schuld ‘dat vele politieke partijen vervreemd raken van de bevolking’. Voor de sociaaldemocraten ziet hij daarom als op dracht ‘... dat wij deze oude scheidsmuren doorbreken, omdat zij hindernissen zijn geworden bij de opbouw van een nieuwe gemeen schap’.

Duidelijk onderscheidBeckman maakt duidelijk onderscheid tussen de calvinis-ten en de rooms-katholieken in ons land. Waar hij de cal-vinisten roemt, omdat zij volgens hem met hun vrijheids-drang zo’n belangrijke bijdrage heb ben geleverd aan de totstandkoming van de Nederlandse staat, is Beckman over de rooms-katholieken duidelijk negatiever. Op 6 augustus 1937 verdenkt hij de rooms-katholieken en met name mr. C. P. M. Romme – toen voor de RKSP in het vierde kabinet-Colijn minister van Sociale Zaken en na de oorlog de leider van de KVP - ervan er staatkun-dige denkbeelden op na te houden ‘die niet als zuiver-democratisch kunnen worden aangemerkt!’ Romme´s voorstellen voor ‘beroeps- en bedrijfsgemeenschap pen’ zullen volgens Beckman zoveel macht krijgen, dat het algemeen kiesrecht erdoor zal worden vervalst en de democratie er door verzwakt. En over een mogelijke samenwerking van de sociaal-democraten met de RKSP op sociaal-economisch terrein schrijft hij op 6 mei 1938 in Het Jonge Volk dat die wel mogelijk is, maar: ‘...als het ten voordele van de volkswelvaart, ooit tot politieke samenwerking in enigerlei vorm zou komen, zouden de sociaaldemocraten op meer dan één punt waakzaam-heid moeten betrachten’.

Anticommunis meZijn houding tegenover de RKSP lijkt sterk op zijn anticommunis me. In beide ziet hij een bedreiging voor de geestelijke vrijheid en hij hekelt wat hij als hun onbe-trouwbaarheid beschouwt. Als hem op het congres van de SDAP in 1939 verweten wordt dat Het Volk te vriendelijk zou zijn voor de communisten, dan ontkent hij dat ten stelligste in de verdediging van zijn beleid als algemeen politiek hoofdredacteur. En hij zegt er verder over: ‘Ik voeg hieraan toe, dat het wel mogelijk is, dat wij in de krant soms wel eens wat minder aandacht aan deze zaak hebben gewijd dan voor de hand had gelegen, maar dan is dat, omdat mijn persoonlijke ver-achting zó groot is voor deze groep van mensen, die dan weer kwispelstaartend en dan weer treiterend achter ons aan hollen, dat ik het te gemakkelijk opzij leg.’ Die hou-ding van Beckman tegenover de communisten zal hem

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (26)

Informatiebulletin juli 2008

26

tijdens zijn gevangenschap in de oorlog in Duitse con-centratiekampen nog heel wat moeilijkheden brengen met communistische medegevangenen, want tegenover zijn ‘persoonlijke verachting’ voor communisten groeide bij hen een haat tegen Beckman, die in die kampen zelfs levensgevaarlijk voor hem werd.

De geest van de Nederlandse samenlevingVolgens zijn kampgenoot Frans Goedhart werd Beckman in Amersfoort een paar keer door communistische mede-gevangenen met een ge welddadige dood bedreigd. Dat hij meer aandacht aan de rooms-katholieken besteedt, vindt zijn oorzaak in het feit dat zij immers een belang-rijke politieke factor vormen en de communisten niet. Beckman stond op het standpunt dat de sociaaldemo-craten zodanig hadden bijgedragen - en nog bijdroegen - aan de kenmerken van de Nederlandse samenleving van geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid, dat zij een wezenlijk deel van die samenleving waren geworden en die dus ook dienden te verdedigen. Juist in verband daarmee fulmineerde hij fel tegen die maatschappelijke en politieke groepen, die de scherpe sociale tegenstel-lingen volgens hem in stand hielden en daarmee ook de sociaaldemocraten tot tweederangs burgers maakten en de nationale saamhorigheid verhinderden. Als Eerste Kamerlid (1937-1940) verzette hij zich tegen uitbrei-ding van de oorlogsbegroting, omdat de regering niet tegelijkertijd maatregelen nam om de scherpe klassen-tegenstellingen op te heffen. Hij was namelijk niet tegen klassenstrijd als zodanig, maar wel tegen het verheffen daarvan tot socialistische doctrine.

Herziening beginselprogrammaDaarbij beklemtoonde hij zeer nadrukkelijk dat tot het socialisme onverbrekelijk het gedachtegoed van de democratie hoorde, evenals de verdraagzaamheid en de geestelijke vrijheid. Hij bestreed daarom fel het fascisme en het communisme en was niet bereid het communisme milder te beoordelen dan het fascisme. Als lid en secretaris van de commissie herziening begin-selprogramma van de SDAP, kreeg hij met hulp, steun en het gezag van commissievoorzitter J.W. Albarda zijn ideeën via de beginselprogramcommissie in het begin-selprogram van 1937 van de SDAP. Hij zag daarin een conditio sine qua non om in Nederland tot andere par-tijverhoudingen te komen. Niet alleen de confessionele partijen dienden daartoe te verdwijnen, maar ook de SDAP moest grondig veranderen. In het begin van de oorlog heeft hij in een nota voor het illegale partijbestuur nog eens aangegeven, dat de SDAP bereid moest zijn om zich zelf op te heffen met het doel te komen tot een sociaaldemocratische volkspartij. Beckman is dan ook een van de wegbereiders van de PvdA. Reeds vóór de oorlog zag Albarda in hem de toekomstige leider van de sociaaldemocraten. Ook al omdat Wiardi Beckman buiten de SDAP groot gezag had verworven bij jongeren in andere politieke partijen.

Een sociale eenheidBeckman legde er, in navolging van Jaurès, de nadruk op dat de SDAP haar afkeer van nationaal denken zou

laten varen en bewust deel zou gaan uitmaken van de natie. Zo wilde hij in 1934 in een rede voor de AJC, ‘Sociaal Democratie en Nationale Gedachte’, zijn jonge gehoor ervan overtuigen dat ‘als Nederlandse beweging wij in dit land, dat ons lief is, belangrijk werk [hebben] te doen.’ Hij citeerde de woorden van Jaurès tot zijn partijgenoten: ‘Gij zijt aan deze bodem gehecht, door al hetgeen aan u is voorafgegaan en door al hetgeen u zal volgen; door hetgeen u geschapen heeft en door hetgeen gij zult scheppen; door het verleden en door de toekomst; door de graven, die daar onbeweeglijk liggen én door het tere trillen van de wiegen.’ Beckman besloot zijn rede met de oproep dat Nederland de ‘jonge sociaal-democraten nodig [heeft], opdat wij eindelijk van dit volk een éénheid, een sociale eenheid, maken. Nederland heeft ons nodig om het te verdedigen tegen het aansluipend gevaar van openlijk en verbloemd fas-cisme, - om te bewaren hier de geestelijke vrijheid, het hoogste nationale goed.’ (noot: inleiding Brievenboek)

Eerste KamerlidBeckman houdt zich, zoals gezegd, in de Eerste Kamer bezig met defensie en met onderwijs, kunsten en weten-schappen. Omdat de draagkracht van ons volk zeer gering is, wijst Beckman tegen het geldende regeringsstandpunt in, versterking van leger en vloot af. Ook de manier waarop die voorstellen werden gebracht, wekte zijn verontwaar-diging, want, zo zegt hij: ‘Ons volk, in al zijn geledingen, is een onmilitair volk. Dat zijn wij, Nederlanders, altijd geweest en dat zullen wij blijven. Als men nu den boog te strak spant, en dat gevaar is stellig aanwezig, dan zal de reactie volgen, feller en spoediger dan velen nu schijnen te verwachten. Ons volk is zeer gevoelig voor een redelijk beroep op de benarde internationale om standigheden, ons volk is niet gevoelig voor den commandotoon.’ Dat de regeringsvoorstellen in bepaalde kringen met enthou-siasme zijn begroet, versterkt zijn ergernis: ‘Juichtonen, woorden van vol doening en van behagen over de heerlijke uitbreiding van leger en vloot, vreugde over den terug-keer van het militaire uniform in het stadsbeeld, er is veel pathos, Mijnheer de Voorzitter, die bij de realiteit van den modernen oorlog niet past!’

‘Twee-eenheid’Bij zijn eerste optreden in de Eerste Kamer begint Beckman de gedachte te ontwikkelen die hij later in een artikel in Het jonge Volk van 31 januari 1939 kenmerkt als ‘Twee-eenheid’. Militair en sociaal krachtig’: ‘Een volk, dat zijn onafhankelijkheid wil handhaven, en daar-mee niet slechts zijn betrekkelijke welvaart, maar ook de hoge geestelijke goederen van vrijheid, verdraagzaam-heid en dienst-van-het-recht, die de beste Nederlandse tradities vertegenwoordigen, – zulk een volk moet in de internationale samenleving van onze dagen bereid zijn in het uiterste geval deze onafhankelijkheid met de wapenen te verdedigen.’ Maar hij voegt daar meteen aan toe dat ook het versterken van de sociale en eco-nomische weerbaar heid van een volk, dus het opheffen van de sociale noden, onlosmakelijk is verbonden met de verdediging van een land. ‘Iedere een zijdigheid is op den duur verderfelijk.

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (27)

Informatiebulletin juli 2008

27

Militaire weerbaarheidLaten zij, die alles op de kaart van de militaire weerbaar-heid willen zetten, de waarheid van dit woord verstaan. Waar is, dat de verhoudingen in Europa en daar buiten ons kleine volk dwingen tot een grote krachtsinspan-ning voor de versterking van leger en vloot. Maar het is evenzeer waar, dat de binnenlandse toestand, de massale werkloosheid en de bestaanson zekerheid van de niet-bezittende meerderheid des volks een grote krachtsinspanning eisen om de volkswelvaart te herstel-len, de volks kracht ook voor de toekomst te verzekeren. Nog lijdt het beleid van de Nederlandse regering aan een onevenwichtigheid, die zich zal wreken, ook op de weerbaarheid van ons volk. Eerst als met overtuiging en over de gehele linie, zij het met belangrijke offers, de strijd tegen werkloosheid en bestaansonzekerheid zal zijn aangebonden, eerst dan zal van een volledige, waarlijk-nationale weerbaarheidspoli tiek kunnen wor-den gesproken.’

Respectabele bedoelingenHet is opmerkelijk dat men bij andere partijen deze twee-eenheid bij Beckman niet ziet en zich slechts ver-heugd toont, dat er ten minste één sociaal-democraat is die in principe bereid is in te stemmen met versterking van leger en vloot. Wanneer zijn voormalige comman-dant bij het regiment wielrijders, A.J.E. Mathon, begin 1939 prof. dr. J. E. de Quay adviseert om Beckman als vertegenwoordiger van de sociaal-democraten in het bestuur van de ‘Vereniging voor Nationale Veiligheid’ op te nemen, legt Beckman dit verzoek aan het partij-bestuur voor. In de partijbestuursvergadering van 3 juni 1939 zegt hij geen actie voor meer defensieuitgaven te willen ondersteunen, omdat het evenwicht tussen deze uitgaven en die voor sociale doeleinden is verstoord. Hij ‘...meent, dat men ons gevraagd heeft met respectabele bedoelingen. Men wil ook de so ciaal-democraten opne-men in de geest van weerbaarheid in ons volk. Spr. zal het verzoek afwijzen, doch op een dusdanige wijze, dat geen breuk in de gezindheid ontstaat.’ Het partijbestuur gaat hiermee akkoord.

VolkskrachtBeckman keert zich niet alleen tegen de defensiebegro-ting, maar ook tegen die van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. ‘Voor het volksonderwijs moet even-zeer als voor de landsverdediging, die inderdaad zeer noodzakelijk is, geld gevonden worden, want hierbij gaat het om de veiligheid en zeker heid van de volks-kracht,’ licht Wiardi Beckman zijn standpunt toe. En hij kondigt daarbij aan: ‘De oppositie tegen de politiek der Re geering op het stuk der leerlingenschaal en der kweekelingen met akte zal niet verslappen en zal niet zachtkens inslapen zoo niet het idee, dat het niet geeft. Dat kan niet, omdat de feiten zijn: overvulde klassen en de kwade positie der kweekelingen met akte, die dag aan dag den plicht tot verzet hiertegen voeden.’

In één kabinetNadat het vijfde kabinet-Colijn na slechts drie dagen zijn ontslag moest indienen, was voor de RKSP het moment

van de ‘uiterste noodzaak’ onontkoombaar. Zij is bereid om de kabinetsformateur jhr. mr. D. J. de Geer te volgen en met de SDAP in een kabinet te gaan samenwerken. In dit kabinet kwamen op 10 augustus 1939 voor de eerste keer in de ge schiedenis van ons land twee sociaal-democraten in een kabinet. De partijleider Albarda wordt minister van Waterstaat en de uit het NVV afkomstige dr. J. v. d. Tempel minister van Sociale Zaken.

Een grote historische gebeur tenisBeckman begroet dit kabinet-De Geer met groot enthou-siasme. Hij noemt het ‘een grote historische gebeur tenis van nog niet te schatten positieve betekenis voor de sociaal-democratie, in niet mindere mate voor het gehe-le Nederlandse volk’. En in Socialisme en Democratie, de opvolger van De Socialistische Gids als wetenschap-pelijk tijdschrift van de SDAP, schrijft hij in september 1939: ‘Voor de sociaal-democratie is de ban gebroken; vijfenveertig jaar na haar geboorte, na een periode van vaak vruchtbare, maar ten slotte dikwerf ontmoedigende oppositie, heeft de SDAP regeringsver antwoordelijkheid aanvaard.’

Vriendelijk en welwillendAls in maart 1940 de begroting van de minister van Defensie A. Q. H. Dijxhoorn in de Eerste Kamer wordt behandeld, is de toon van Beckman vriendelijk en wel-willend. Voor de mobilisatie zelf van september 1939 heeft hij niets dan lof en hij verheugt zich erover dat er tussen de minister en hem geen verschil van opvat-ting is over het recht van ‘aanhangers van de moderne arbeidersbeweging om zoolang zij gemobiliseerd zijn, in eigen kring samen te komen’. Hij wijst verder op het gevaar dat de gemobiliseerden in de sociale pro blemen kunnen komen.

Reserve eerste-luitenantBeckman had toen al op een andere manier contact gekre gen met minister Dijxhoorn. Op 5 oktober 1939 had hij zich met een request tot de minister gewend om aangesteld te worden als ‘reserve-officier voor algemene dienst’ om op die manier zijn bijdrage te kunnen leveren aan de algemene mobilisatie waartoe de regering op 28 augustus het bevel had gegeven. Hij schrijft daarbij lid van de Eerste Kamer en hoofdredacteur van Het Volk te willen blijven. Op 6 oktober schrijft minister Dijxhoorn hem al terug met de medede ling dat hij het verzoek wil inwilligen, maar dat Beckman dan wel voor de Eerste Kamer moet bedanken of op non-actief moet gaan. De afhandeling vindt mondeling op het ministerie plaats. Op 9 november 1939 wordt Beckman toch benoemd tot ‘reserve eerste-luitenant bij het reserve-personeel der Landmacht, bij het dienstvak der reserve-officieren voor algemeenen dienst’. Het is voor hem de consequen-tie van zijn zienswijze dat ieder moet bijdragen tot de verdediging ‘van het vrije Nederland’, juist als sociaal-democraat, omdat de sociaal-democratie immers zo’n wezenlijke bijdrage levert aan het karakter van het ‘vrije Nederland’. De raad van com missarissen van de Arbeiderspers benoemde de parlementair redacteur, Mr. G. P. J. van Overbeek, tot waarnemend hoofdredacteur

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (28)

Informatiebulletin juli 2008

28

– niet unaniem: met name de Amsterdamse hoogleraar Bonger, toen een der commissarissen, had tegen die benoeming gewaarschuwd; hij achtte Van Overbeek, een religieus-humanistische pacifist, aanhanger van de Beweging voor morele en geestelijke herbewapening, te weinig strijdvaardig en niet beginselvast ge noeg.

Keuze voor de politiekAls er op 18 april 1940 in het dagelijks bestuur van de partij wordt gesproken over de vervanging van de hoofd redacteur wanneer die gemobiliseerd wordt, wijst Beck man de kritiek op de door hem voorgestelde G. P. J. van Overbeek af en zegt nadrukkelijk dat ‘de mentaliteit van p.g. Van Overbeek ten aanzien van de nationale ver-dediging, geheel met de zijne overeen komt’. Eerder had Bonger al opgemerkt Van Overbeek niet te ver trouwen, en diens artikelen nogal vriendelijk voor Duitsland te vin den. Ook toen had Beckman het voor Van Overbeek opge nomen. En het is juist deze Van Overbeek die in de eerste maanden van de oorlog, als Beckman onder-gedoken is, Het Volk tot vergaande collaboratie met de Duitse bezetters brengt. Beck man had dan wel tegen Ankersmit gezegd dat hij voor de krant en niet voor de politiek had gekozen, maar juist in de periode dat hij hoofdredacteur is, kiest hij voor de politiek. Dat is ook een ander milieu dan dat van een krant, waar hij zich door zijn karakter toch altijd minder op zijn gemak heeft gevoeld. In de meidagen van 1940 zal dan blijken dat Beckman door veel van zijn redacteuren niet als een echte collega wordt gezien en dat er slechts enkelen zijn die hem hebben leren kennen en hem daarom waarde-ren en hoog achten.

Tekstschrijver van Generaal WinkelmanNa zijn vrijwillige aanmelding in 1939 voor de mobi-lisatie werd Beckman in mei 1940 als eerste luitenant gedetacheerd op de afdeling operaties SG III, van de Generale Staf. Op deze afdeling werden vanaf 10 mei 1940 de legerberichten opgesteld waarmee de stand van de krijgsverrichtingen bekend werden gemaakt Toen de capitulatie na de strijd op de Grebbeberg en het bombardement op Rotterdam een feit was, wilde de Nederlandse opperbevelhebber, generaal H.G. Winkelman dat persoonlijk in een radiorede aan het Nederlandse volk bekend maken. Beckman en mr M. Rooy, ook gedetacheerd op SG III en toen al lid van de hoofdredactie van de NRC, kregen opdracht de toe-spraak op te stellen.

Gevoel voor traditieMet enkel wat hoofdlijnen van generaal Winkelman stelde mr Rooy het militaire deel op en schreef Beckman de slotregels. Die luidden:

‘Nederlanders! Hebt ondanks dezen zwaren tegenslag ver trouwen in de onverwoestbare krachten en tradities van ons volk. Wij hebben deze beproeving van een korten, doch hevigen oorlog moeten doorstaan. Wij zullen het nieuwe lot, dat ons voorloopig beschoren is, met denzelfden moed en vastberadenheid dragen als waarmede wij den strijd voor onze zelfstandigheid heb-

ben gevoerd. Hebt daarom, ik herhaal het nogmaals, vertrouwen op de toekomst. Doch vooral, toont dit ver-trouwen door de rust en de orde te bewa ren, welke wij zoo dringend behoeven om ons geschokte land weder op te bouwen. Laten wij ons thans richten op dezen eer-sten plicht, welke het vaderland ons oplegt. Leve Hare Majesteit de Koningin! Leve het Vaderland!’

Wanneer vijf dagen later op de Grebbeberg de daar gesneuvelde Duitse en Nederlandse soldaten worden herbegraven, is Beckman daar namens Winkelman bij aanwezig. Beckman noemde zijn toespraak van die dag ‘een laatste groet’. In zijn rede roemde Beckman de inzet, de moed, de trouw en geestkracht van de Nederlandse militairen die hun leven verloren bij de verdediging van hun vaderland. Ze zullen nooit worden vergeten. Beckman eindigde zijn toespraak met een couplet uit het Wilhelmus. Zijn keuze voor de oorspron-kelijke spelling duidt op zijn gevoel voor tradities en de geschiedenis van ons land.

‘Soo het den wil des HeerenOp die tijt had gheweest,Had ik gheen willen keerenVan u dit swaer tempeest; Maer de Heer van hier bovenDie alle dinck regeert,Den men altijt moet loven,En heeftet niet begeert.’

De illegaliteitBeckman ging, nadat hij per 25 juli 1940 met groot verlof was gestuurd, niet terug naar de redactie van Het Volk. Hij koos voor de strijd! Hij had in de onmiddel-lijke omgeving van generaal Winkelman al voldoende van de bezetter ervaren om te beseffen dat er onder een Duits bewind van vrije journalistiek geen sprake zou zijn. Trouwens, aan die vrije journalistiek was in 1933 in Duitsland, in 1938 in Oostenrijk en in 1939 in Tsjechoslowakije en Polen een einde gekomen. De publi-katie van Het Volk werd - aanvankelijk onder de redac-tionele leiding van Halbo C. Kool - op 15 mei hervat. Toen zijn oude vriend en partijgenoot Henk Brugmans hem vroeg wat hij deed, antwoordde Beckman: ‘Ik voer oorlog’. Beckman kwam terecht in het illegale bestuur van de SDAP, nam deel aan de contactorganen van vooral jongeren uit verschillende politieke partijen en werkte vanaf het najaar van 1941 ook voor het even-eens illegale Parool. De oprichter Frans Goedhart wees aanvankelijk deelname van Vorrink en Beckman aan het blad af, maar uiteindelijk werd hij overtuigd en kwam het tweetal alsnog in de redactie van de verzetskrant.

Grote meningsverschillenIn de redactievergaderingen leidden politieke discus-sies tussen Beckman en Vorrink regelmatig tot grote meningsverschillen. Het hield niet over. Het ging vooral over de vraag welke politieke situatie er na de oor-log moest komen. In de redactie ontstonden heftige meningsverschillen over de houding die ingenomen moest worden tegenover de OD, de Ordedienst, een

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (29)

Informatiebulletin juli 2008

29

verzetsorganisatie die uit kringen van beroepsofficieren was ontstaan en daarom in haar opbouw een para-militair karakter had. De verzetsgroep wilde zelf zoveel mogelijk betrokken worden bij bevrijding van ons land om vervolgens een ‘voorlopig bewind’ te vormen, waar het parlement niet bij betrokken zou worden.

TussenpositieVorrink regeerde furieus op de plannen van de OD. Goedhart was geen tegenstander van zoiets als een ‘voorlopig bewind’, maar een herstel van de vooroor-logse situatie wilde hij beslist ook niet. Voor hem gold dat de OD voorlopig strijd tegen de bezetter voerde. Beckman nam in deze een tussenpositie in. In de nota voor het illegale bestuur van de SDAP had hij ervoor gepleit dat wel de oude partijen terug zouden komen, maar dat die meteen aan een vernieuwing van het par-tijsysteem vorm zouden geven. En de OD noemde hij ‘een voorraadschuur voor alle vormen van verzet tegen de Duitsers.’

‘’Soldaat van Oranje’’De meningsverschillen tussen Vorrink en Goedhart gaan een belangrijke rol spelen wanneer in Londen plannen worden ontwikkeld om via het strand bij Scheveningen een vluchtweg naar Engeland op te zet-ten. B. (Bob) van der Stok, een reserve-officier van de Militaire Luchtmacht, wilde daar alles voor doen. Op 30 juni 1941 lukte het hem om als verstekeling aan boord van de ‘St. Cergue’ te komen, een door de Zwitserse regering gecharterd Panamees vrachtschip. Op het schip trof hij de daarop aangemonsterde Indische adelborst P. (Peter) Taze laar en de pas in Leiden afgestudeerde mr S.E. (Erik) Hazelhoff Roelfzema aan. Eenmaal onderweg werd het Panamese schip door de Engelse kruiser ‘HMS Devonshire’ aangehouden. Aan boord van dit gealli-eerde oorlogsschip ging het verder tot de Farøer eilan-den. Na vier dagen werd het drietal opgepikt door een vrachtschip met bestemming Schotland. Aangekomen in Edinburgh werden de mannen aangehouden door Scotland Yard, waarvan agenten hen vervolgens naar Londen begeleidden.

Hazelhoff Roelfsema zet door.Na eind juli door officieren van MI-5 te zijn verhoord en gescreend, zocht het drietal contact met de Nederlandse en Engelse gehei me diensten. Het bleek dat er amper verbindingen bestonden met het verzet in Nederland en dat onze regering in Londen nauwelijks beschikte over informatie uit bezet gebied. Volgens Van der Stolk moest het mogelijk zijn om via de Noordzeekust een vaste verbinding met bezet gebied op te bouwen en dan ‘s nachts met een klein bootje een geheim agent op het Scheveningse strand af te zetten. Als deze in avondkle-ding gestoken was en deed alsof hij dronken was, kon hij zich, voor het geval hij aangehouden werd, voordoen als deelnemer aan een soiree zoals de Wehrmacht die in die tijd in het Kurhaus placht te houden. Geen Duitser zou op de gedachte komen dat Nederlanders uit Engeland midden in de nacht brutaalweg bij de Scheveningse Pier aan land zouden gaan. Toen mr R.P.J. Derksema - het

nieuwe hoofd van de Centrale Inlichtingendienst – echter weigerde aan de plannen mee te werken, haakte Van der Stolk – de tegenwerking meer dan zat – af en meldde zich bij de luchtmacht. Hazelhoff Roelfsema zette door.

Operatie ‘Contact Holland’Koningin Wilhelmina juichte het plan van Van der Stok toe en minister-president Gerbrandy aanvaardde voor de te ondernemen operaties de staatkundige verantwoordelijkheid en stelde er ook de nodige gel-den voor beschikbaar. Eind september uitte koningin Wilhemina de wens allereerst een aantal personen via het Scheveningse strand naar Engeland te laten over-komen. Uit diverse personen koos zij kapitein van de Generale Staf P.M.H. Tielens en Wiardi Beckman. Peter Tazelaar kreeg van de Majesteit de taak een eigenhandig door haar geschreven opdracht aan Tielens en Wiardi Beckman te overhandigen. Operatie ‘Contact Holland’, waaraan behalve Hazelhoff Roelfsema en Tazelaar ook Chris Krediet, jhr mr. E.W. de Jonge, J.H.A.M. ter Laak, E. Radema, J. Emmer, W.J. van der Reyden en jhr. F.D. Ott werden toegevoegd, ging van start.

EindelijkHazelhoff, Tazelaar, Krediet en de Britse marine-officier F.T. (Bob) Goodfellow oefenden vooraf vele keren de moeilijke landing in de Atlantische Oceaan bij Appledore of aan de zuid-westkust in de zee voor Barnstaple. De operatie kon alleen plaatsvinden bij oostenwind, bij weinig branding en wanneer het een donkere nacht was. Omdat de Duitse kustpatrouilles de operatie niet mochten opmerken, bepaalde de maanstand de datum. Eindelijk was het dan zo ver.

23 november 1941 04.35 uur Op 22 november 1941 startten de mannen hun mis-sie vanuit de Noordzeehaven van Great Yarmouth, ten noorden van Felixstowe. Kapitein Peter Loasby koerste de MGB 320 naar de Nederlandse kust. Op het juiste moment schakelde hij over op de stille motor, waarna hij met acht knopen snelheid verder voer. Nog zwarter dan de nacht stak de omtrek van Scheveningen tegen de hemel af. Op het laatst restte er tot het strand nog een paar honderd meter. Tazelaar had tevoren zijn avondkle-ding aangetrokken. Onder de waterdichte bovenkleding paste de smoking perfect. Nadat Hazelhof, Tazelaar en Krediet, de laatste zou de operatie met zijn tommy gun dekken, in het vletje overstapten, roeide Bob Goodfellow hen naar de kust. Daar aangekomen belandden zij vlak bij het bordje ‘Verboden voor Heren’, in het damesbad van de Maatschappij Zeebad Scheveningen. Het was 23 november 1941 04.35 uur Nederlandse tijd.

Eindelijk het Scheveningse strandHoewel het moeite kostte, liepen in deze nacht Tazelaar en Hazelhoff Roelfsema - na zes mislukte pogingen - dan toch eindelijk het Scheveningse strand op. In min-der dan dertig seconden stond Tazelaar in smetteloze avondkleding op het strand, kurkdroog. Even een slok uit de fles cognac en nadat Hazelfhoff Roelfsema de rest over Tazelaar heen had gesprenkeld, verdween deze in

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (30)

Informatiebulletin juli 2008

30

de duisternis. De eerste geheime landingsactie via de Noordzee was na ongeveer zeventig minuten volbracht. De afspraak was dat Tazelaar drie nachten later, in de nacht van 25 op 26 november, samen met Beckman en Tielens op dezelfde plaats zou verschijnen en daar met hen zou worden opgepikt.

Van hot naar herHoewel de Duitsers in 1941 geen jacht op hem maak-ten, zwierf Beckman in deze tijd van hot naar her. Via uitgeverij Tjeenk Willink kwam Tazelaar in contact met hem. Na een ontmoeting met hem in de stationsres-tauratie van het Amsterdamse Centraal Station, ver-klaarde Beckman zich tegenover Tazelaar bereid om naar Engeland te gaan. Kapitein Tielens, voor de oorlog adjudant van de minister van Defensie, weigerde, omdat hij om uit krijgsgevangenschap te blijven de Duitsers zijn erewoord had gegeven niets tegen hen te ondernemen. Het gevolg was dat Tazelaar op de avond van de 25ste alleen Wiardi Beckman naar Scheveningen kon meene-men. ’s Nachts begaven zij zich samen naar het strand. Vergeefs! Het weer was uitstekend, maar de MGB was drie uur te laat vertrokken en liep door een verkeerde navigatie ook nog eens vast op de Brielse Plaat. Toen de boot weer loskwam van de zandbank was er geen tijd meer om nog naar Scheveningen te varen en voer het schip onverrichterzake naar haar basis terug. Pas twee weken later kon een nieuwe poging worden ondernomen. Tazelaar was intussen met de Haagse adjunct-inspecteur van politie A.L.J.E.M. ‘Broer’ Moonen in contact gekomen. Via hem ontmoette Tazelaar ook collega- adelborst Gerard A. Dogger, de belangrijkste adjudant van de op 13 november 1941 gearresteerde OD-leider Jhr. J. Schimmelpenninck.

Een absurd ideeDogger vond het maar een absurd idee dat men in Londen om een politicus vroeg. Toen Tielens afviel, vroeg Dogger aan Tazelaar of hij zijn plaats mocht innemen en als OD-afgezant mee naar Engeland kon oversteken. De eerste reactie van Tazelaar was dat hij daartoe niet gemachtigd was. Dogger - die slechts onheil verwachtte als Vorrinks medestander Wiardi Beckman als enige in Londen zou arriveren - hield voet bij stuk, en arrangeerde een gesprek tussen Tazelaar en de ‘com-mandant’ van de OD, Luitenant-generaal b.d. W. Röell. In dat gesprek liet Tazelaar zich de formele opdracht geven Dogger mee te nemen. In de maand december stonden ze ’s nachts enkele malen op het Scheve ningse strand op de motortorpedoboot te wachten wanneer Radio Oranje zijn uitzending begonnen was met het declameren van het eerste cou plet van het Wilhelmus. Dat was namelijk het afgesproken signaal. Maar steeds mislukte het. Het vertrek van de drie mannen moest steeds weer worden uitgesteld.

Een groot karakterIn deze periode groeide er een band tussen het drie-tal. Dogger en Tazelaar kwamen onder de indruk van Beckman, ook al omdat deze zonder enig probleem Tazelaars leiding aanvaardde. Dogger schreef later in zijn

memoires ‘De vierkante maan’: ‘Wij allen zijn van Wiardi Beckman gaan houden... Altijd opgewekt en iemand die de dingen aan je overlaat, maar toch een oogje in het zeil houdt. Zonder echter ooit inbreuk te maken op het zo fijn luisterende gevoel van eigenwaarde dat jonge-mannen nu eenmaal nodig hebben als hun verantwoor-delijkheden groot zijn. Intuïtief weet hij terzelfder tijd ouder en wijzer te zijn en toch “passagier” te blijven. Een hele kunst, tenzij je een groot karakter hebt.’

SpanningenIntussen waren de spanningen binnen de Parool-groep tussen Vorrink en Goedhart hoog opgelopen. Goedhart had via zijn vriend Siegfried Vaz Dias contact gekregen met de geheim agent Aart Hendrik ‘Klaas‘ Alblas, die op 5 juli 1941 boven Oost-Groningen was gedropt en over een zender beschikte. Goedhart wilde zich via Alblas door Londen laten uitnodigen. Dat lukte. Op 26 decem-ber 1941 zond Alblas vanuit de woning van Vaz Dias in Naarden een telegram naar Londen met de vraag of het toegestaan was dat Goedhart naar Londen kwam en Tazelaar hem mee mocht nemen. Het antwoord was ja. Pas toen lichtte Goedhart de andere Parool-redacteuren in. Vorrink reageerde woedend, ook al, omdat hij vreesde dat Goedhart in Londen zijn bekende kritiek op de voor-oorlogse situatie zou spuien en daarmee de autoritaire OD-leiding in de kaart zou spelen. Gelukkig voor Vorrink kwam Tazelaar om Beckman naar Londen te brengen. Dit hielden Vorrink en Beckman op hun beurt geheim voor Goedhart. Maar Goedhart kreeg argwaan toen Vorrink regelmatig meedeelde dat Beckman ziek was en daardoor de redactievergaderingen niet kon bijwonen. Dat was op de momenten dat Beckman zich in de buurt van Scheveningen gereedhield voor zijn vertrek.

Een nieuwe pogingVoordat ze naar een plaats dicht bij het strand gingen, verbleef de groep Engelandvaarders vaak bij de arts dr G.J. Krediet, in zijn woning aan de Zijdeweg 4-6 in Wassenaar. Als controlerend arts had dr Krediet de beschikking over een auto, over een niet-afgesneden telefoon en daarbij hoefde hij zich ook niets van de avondklok aan te trekken. Voor het verzet buitte de arts zijn positie uit waar hij kon. Vol gens Tazelaar kwam Vorrink regelmatig bij dr Krediet de wachttijd doorbren-gen. Het was gedurende deze periodes van afwachten dat Frans Goedhart erachter kwam, dat Beckman naar Engeland zou gaan. Na een hevig meningsverschil met Vorrink, die van de hele expeditie op de hoogte was, wist Goedhart het via het radiocontact van Alblas met Londen zo ver te krijgen dat hij mee naar Engeland zou gaan. Na een aantal mislukkingen werd in de nacht van 17 op 18 januari 1942 een nieuwe poging gedaan om vanaf het Scheveningse strand naar Engeland onderweg te gaan.

IJzig koudDie nacht was het ijzig koud, het vroor 16-17 graden. Ons land werd in januari van dat jaar getroffen door vermoedelijk de hevigste koudegolf ooit. De winter van 1942 was achteraf bezien een van de strengste

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (31)

Informatiebulletin juli 2008

31

van de 20e eeuw. Ingeval van een mislukking had-den de mannen de beschikking over twee steunpun-ten in Scheveningen. De woning van mevrouw Kiepe aan de Middelburgschestraat 21 en die van de familie Johannes Pieter Scheepmaker aan de Groningsestraat 24, een huis dicht bij het strand. Die avond kwamen Beckman, Tazelaar, Goedhart en Dogger in de woning van Scheepmaker bij elkaar. Dogger woonde toen op het adres van Scheepmaker. Ook de cadet-sergeant van de KMA, Wim Pasdeloup was aanwezig. Hij was de vroegere adjudant van de op 13 november 1941 gear-resteerde OD-leider Jhr. J. Schim melpenninck en zou op het strand een zender in ontvangst nemen. Politieman Moonen, die een vergunning had om te allen tijde op de boulevard te mogen zijn, zou met mevrouw Kiepe doen alsof ze een verliefd stelletje waren en vanaf de boulevard een oogje in het zeil houden.

Bij de tweede kribDe afspraak was dat het roeibootje in de nacht omstreeks half vijf verschijnen zou bij de tweede krib ten noorden van de Scheveningse Pier. Tazelaar, Goedhart, Beckman, Dogger en Pasdeloup moesten zich dan daar bevinden. Dogger had in de voering van zijn avondkleding allerlei van de OD afkomstige microfilms verborgen, Beckman had geen stukken van belang bij zich, Goedhart wèl: alle nummers van Het Parool en allerlei rapporten. Moonen had Goedhart pas vrij laat in de middag kunnen laten waarschuwen dat de afhaaloperatie in de komende nacht zou plaatsvinden. Goedhart was gehaast uit Amsterdam vertrokken, en had zijn zakagenda nog bij zich waarin, zij het soms kryptisch, allerlei aanteke-ningen stonden over illegale contacten. Eenmaal bij de familie Scheepmaker scheurde hij nog een aantal bladen uit die agenda maar het boekje zelf hield hij bij zich. Een niet gepost briefje voor J. Stalinga, een medewerker van Het Parool, zag Goedhart echter over het hoofd. In het briefje werd aan Stalinga gevraagd een hoeveel-heid papier en enveloppen naar Wim J. Gerten bach te brengen – dat was de drukker aan de Achterweg in Zandvoort die sinds enkele maanden de gehele oplaag van zo’n zeven-tot achtduizend stuks van Het Parool drukte. De gevolgen laten zich raden.

Naar het strandDe hele kuststrook was met een dikke laag ijs bedekt. Rond tien over vier wandelden Moonen met mevrouw Kiepe, Tazelaar, Beckman, Dogger, Goedhart en Pasdeloup naar het strand aan de Noordzijde van de boulevard. Tazelaar had de leiding. Op de boulevard liepen Moonen en mevrouw Kiepe wat heen en weer. Eerder was al vastgesteld hoe laat de Duitse soldaten die wacht liepen, elkaar aflosten. Dat zou om vijf uur gebeuren; dan moest een patrouille van drie man van het strand komen om zich naar een van de villa’s aan de boulevard te begeven. Die woning was door de Duitsers als wachtpost ingericht. De zes mannen liepen vanaf de boulevard een glad trappetje af het hard bevroren zand op. Het was door de extreme weersomstandigheden nauwelijks uit te houden. Een bijtende oostenwind woei over de kust en het land. Er was geen maan.

VoetstappenDichtbij het piertje, vlak tegenover het trappetje waar zij het vletje verwachtten, gingen Beckman, Pasdeloup en Goedhart op het bevroren strand liggen. Tazelaar en Dogger schuifelden intussen verder naar het piertje op. Het verijste strand was witachtig van kleur en iemand in de buurt, wiens ogen aan de duisternis gewend waren, moest de mannen goed kunnen zien. Toen er na een tijd wachten nog geen enkel teken was waargenomen van zee, kroop Tazelaar terug en zei: “ik zie nog niets, gaan jullie maar zolang naar de boulevard, anders trekken wij hier misschien de aandacht van de kustwacht.” Daarop krabbelden Beckman, Pasdeloup en Goedhart overeind en liep het drietal over het strand de boulevard op. Het tweetal op het piertje bleef als uitkijk naar zee, achter. Op de boulevard liepen Moonen en mevrouw Kiepe nog rond te wandelen; zij vertelden het drietal, dat zij niets gezien hadden. Het vijftal stond nog een tijdje in een portiek, waarna Moonen en mevrouw Kiepe daaruit wegliepen. Na zo’n tien minuten stapten de drie man-nen weer van het trappetje af en liepen vandaar weer opnieuw naar het piertje. Tazelaar kwam ze tegemoet en zei: er is nog niets te zien; jullie moet hier niet blij-ven; ga in dat gat van die bunker; naast het trappetje waarlangs we het strand betraden; daar ben je uit het gezicht en zit je buiten de wind; daar zit je safe. Eenmaal bij de bunker kropen de Wiardi Beckman, Pasdeloup en Goedhart daar gelijk in. Na enige tijd hoorden ze ineens voetstappen.

Heraus!Pasdeloup lag vooraan; hij keek voorzichtig uit het gat en zei: Ik geloof, dat het de patrouille is voor de aflossing van de wacht van vijf minuten vóór vijf. De stappen kwa-men steeds meer naderbij, maar de drie Duitsers liepen langs het gat van de bunker heen en daaraan voorbij het trapje van de boulevard op. Na vijf of zes minuten kwam de nieuwe patrouille de boulevard afgestapt, die de bin-nenkomers moest aflossen. De mannen in de bunker hoorden hoe de soldaten hun schuilplaatst naderden en het trapje af liepen. Ineens hoorden ze de soldaten ontzettend schreeuwen: Heraus! heraus! sofort! es wird geschossen! De Duitsers sprongen op en rond bunker, voorzien van handgranaten, geweren en electrische lan-taarns. De drie mannen kropen de bunker uit.

Naar de KommandanturBeckman had een grote wollen muts op, die tot zijn schouders reikte, waarbij alleen zijn mond, neus en ogen door kleine spleetjes waren te zien. Eén van de Duitsers maakte de opmerking: Du bist der Weihnachts-mann, was? Terwijl de Duitsers hen met hun geweren stompten brulden ze het drietal toe: Haben Sie Waffen? Na gefouilleerd te zijn, werden Beckman, Goedhart en Pasdeloup op een afstand van drie meter met de han-den omhoog achter elkaar opge steld en in triomf door de Duitsers naar de Kommandantur op de boulevard gebracht. Daar aangekomen, kwamen juist de drie sol-daten van de eerste patrouille terug. In aanwezigheid van de drie Nederlanders brachten zij rapport uit aan hun commandant. Dat luidde ongeveer als volgt: Wir

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (32)

Informatiebulletin juli 2008

32

haben sie schon langst gesehen; sie waren aber mit mehr als drei; sie haben schon langst dort gestanden; sie waren mit fünf oder sechs. Zij bleken de mannen al die tijd, dat zij daar rondstapten en rondkropen, geob-serveerd te hebben. Pas de patrouille soldaten na hen was het drietal komen overvallen.

Oberstleutnant Hermann Josef GiskesNiemand wist dat de Duitsers van de afhaaloperatie op de hoogte waren. Een van de Haagse OD’ers was Kapitein der Infanterie Christiaan Frederik van den Berg. Zijn aanvankelijk zelfstandig opererende verzetsgroep sloot zich in de tweede helft van 1941 aan bij de O.D. Rond september 1941 werd Van den Berg benaderd door de M.A.G. Ridderhof, een V-Mann die voor de Duitse Abwehr werkte. Helaas wist Ridderhof kapitein Van den Berg te overtuigen dat hij een illegaal werker was, waarna Van den Berg de V-Mann steeds meer in vertrouwen nam. Toen Van den Berg aan Ridderhof vertelde van de afhaaloperatie, zegde deze dit gelijk door aan Oberstleutnant Hermann Josef Giskes van de Duitse Abwehr III F, de Duitse legerafdeling die spio-nage en sabotage tegen moest gaan. Toen Giskes op de avond van 17 januari gewaarschuwd werd dat het eerste couplet van het Wilhelmus in de uitzending van Radio Oranje was gedeclameerd, begaf hij zich rond elf uur met de nodige Duitse militairen naar de Pier. Er was niets te zien. Giskes bleef tot één uur en ging toen naar zijn bureau terug. Op dit punt was Ridderhof er met

zijn informatie naast geweest: hij had gehoord dat het afhalen zou geschieden tussen elf uur ’s avonds en één uur ‘s nachts. Maar ook na het vertrek van Giskes bleef de Duitse kustwacht goed opletten en werd de order om extra goed uit te kijken, niet ingetrokken.

Op het nippertje ontkomenToen Dogger en Tazelaar het geschreeuw van de Duitsers hoorden en alles zagen gebeuren, waadden zij tot hun nek het ijskoude zeewater in. Gelukkig waren zij niet door de Duitsers ontdekt. Het tweetal kon op het nip-pertje ontkomen. Tot op het bot verkild en meer dood dan levend, bereikten zij - na zuidelijker bij het Kurhaus de boulevard te zijn overgestoken - tenslotte ongehin-derd hun onderkomen in de stad. Dogger herinnerde zich later hoe hij en Tazelaar met ijspegels behangen, langs een Duitse wachtpost aan de Gevers Deynootweg heenliepen. Daags daarna hoorden de mannen weer het eerste couplet van het Wilhelmus gedeclameerd worden. Toen zij naar het strand gingen kijken, werden Tazelaar en Dogger echter door de Duitsers gearresteerd. Gelukkig lukte het Moonen om hen vrij te praten. Omdat direct contact met Engeland van het allergrootste belang was, besloten Tazelaar en Dogger via Zwitserland naar Engeland te gaan. Via de zogenaamde Van Niftrik-route (België, Frankrijk en Zwitserland) ging het drietal onder-weg naar Engeland, waar zij begin april 1942 aankwa-men.

Het tweede en laatste deel van dit artikel wordt gepubliceerd in de volgende uitgave van het infobulletin medio oktober 2008.

Met dank aan Drs. René Cuperus, gids bij de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Copyright © 2008 Karel Kreuning

Literatuurlijst en bronnen: Bakels Floris, Nacht und Nebel, Elsevier / Amsterdam – Brussel 1989, ISBN 90 10 01800 8; Bakels Floris, Uitzicht, de lessen van Nacht und Nebel, Elsevier / Amsterdam – Brussel 1983, ISBN 90 10 04791 1; Bakels Floris, Verbeelding als wapen, voorloper van Nacht und Nabel, Elsevier / Am-sterdam – Brussel 1997, ISBN 90 10 02287 0; Boellaard W.A.H.C., De angst voor de lafheid, Kok Voorhoeve / Kampen 1997, ISBN 90 297 1449 2; Bossenbroek Martin, De Meelstreep, Bart Bakker Amsterdam 2001, ISBN: 9035123697; Dogger Gerard, De Vierkante Maan, Sijthoff/Amsterdam 1985, ISBN 90218 34898; Frijtag Drabbe Künzel Geraldien von, Kamp Amersfoort, Mets & Schilt / Amsterdam 2003, ISBN 90 5330 3677; Cohen Dr Elie A., De Afgrond PARIS MANTEAU/ Amsterdam – Brussel 1971, ISBN 9060061233; Cohen Elie A. Beelden uit de nacht, De Prom Baarn 1992, ISBN 906801322x; Cohen E.A. Het Duitse Concentratiekamp. Een medische en psychologische studie, H.J. Paris- Amsterdam 1954; Cohen E.A. De negentien treinen naar Sobibor Elsevier – Amsterdam- Brussel 1979, ISBN 9010025136; Harmsen Ger, Blauwe en rode jeugd, Assen 1961; Hart-hoorn Harthoorn, Verboden te sterven, Van Gruting / 2007, ISBN 90 75879377; 978 90 75879 377; Histoire Socialiste de la Révolution Française, sous la direction de Jean Jaurès, Parijs 1901-1908; Jong L. de, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Wetenschappelijke serie, Marinus Nijhoff / Den Haag 1972; Jong L. de, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Algemene serie, Staatsuitgeverij / Den Haag 1975; Keizer Madelon de, Het Parool 1940-1945, Otto Cramwinckel Uitgever Amsterdam 1991, ISBN 9071894 215 (paperback) 9071894 223 (gebonden); Piersma Hinke, Doodstraf op termijn, Walburg Pers 2007, ISBN 9057304422; Rep Jelte, Englandspiel, Van Holkema & Warendorf / Bussum 1997, ISBN 90 269 45612; Rost Nico, Goethe in Dachau, Kruseman / Den Haag 1963; Schulten J.W.M., De geschiedenis van de Orde-dienst, Sdu uitgevers / Den Haag, ISBN 9012081904; Steensma Carel C., Voetsporen Th. J. de Jongh, Uitgave private 2005; Wijne Johan S., Stuuf – Wiardi Beckman, patriciër en sociaal-democraat, Thomas Rap Amsterdam /Brussel 1987, ISBN 9060052252; Visser Frank, De bezetter bespied Thieme / Zuthpen 1983; Weber E.P. , Het Oranjehotel, Studio Pieter Mulier / Amstelveen 1982, ISBN 90 70393 10 7; Wiardi Beckman H.B., Sociaal Democratie en Nationale Gedachte, Amsterdam 1935; Wiardi Beckman H.B. En die twee jongens zij wij, Brieven aan M. van der Goes van Naters, Mets & Schilt 2007, ISBN 978-9053305492; Withuis Jolanda, Na het Kamp, De Bezige Bij Amsterdam 2005, ISBN 9023416406.

Archief: Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis; Nationaal Archief Den Haag.

Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945.

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (33)

Informatiebulletin juli 2008

33

Met het boek “Handhaven onder de nieuwe orde, de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog” verscheen het proefschrift van politieman Frank van Riet in drukvorm.

Als politiemedewerker in de regio Rotterdam Rijnmond had Frank van Riet zich ooit afgevraagd wie de politie-mensen waren die met hun namen stonden vermeld op een herinneringsplaquette in de hal van een politiebu-reau. Niemand kon er een zinnig woord over zeggen. Aanleiding tot nazoek en verdieping, aanleiding tot een boek met de herinneringstekens van omgekomen poli-tiemensen 1940-1945 in dat werkgebied. Een openba-ring voor velen. Een fascinerende ontdekkingsreis door de geschiedenis van de politie in oorlogstijd. Ook een confrontatie met de vele vooroordelen over de “foute” politie, waarbij de vele “goede dienders” gemakshalve op de zelfde grote hoop werden gesmeten, een onrecht-vaardig iets.

Frank van Riet is zich daar in vast gaan bijten, bouwde een enorme feitenkennis op. Mede uit die contacten met hem en anderen in een netwerkje bleek maar weer eens hoeveel politiemensen in de bezettingstijd openlijk geen kant meer uit konden. Ze konden niet meer met ontslag (werd geweigerd). Dienstweigering betekende enkele reis concentratiekamp, onderduiken betekende wraak op de hele familie zodat die tegelijkertijd moest onderduiken. Waar haal ze zoveel onderduikadressen vandaan in een omgeving waar de mensen je ook niet kennen? Wat res-teerde: een dubbelleven leiden, enerzijds de politieman die noodgedwongen zijn werk moest blijven doen en er het beste van probeerde te maken, anderzijds infiltrant zijn voor of actief deelnemen aan verzetswerk. Maar altijd spelend met het leven. Zeer velen zijn gearresteerd, ontslagen uit de dienst en als camouflage onder andere beroepsaanduidingen geregistreerd, via Kamp Amersfoort afgevoerd naar vooral het Kamp Neuengamme. Anderen werden direct gefusilleerd.

Dat velen uit de politiewereld een dure prijs hebben betaald mag ons overigens niet de ogen sluiten voor het feit dat er ook collaborateurs in de geledingen van de politie waren en tijdens de bezetting nog verder werden binnengehaald. Er waren zeer “foute” elementen bij.

Frank van Riet heeft zonder voorafgaande academische opleidingen toch een openbare verdediging van een proefschrift gepresteerd op 23 april 2008 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Een bijzonder compli-ment aan deze Dr. F. van Riet is dan ook zeker op zijn plaats!

Het omvangrijke boek bevat niet alleen veel feitenma-teriaal uit nieuwe bronnen en uniek beeldmateriaal, het geeft ook het interview weer met ruim honderd oud-politiemensen die uit eigen ervaring verhalen over die moeilijke periode in hun leven. Zijlijnen zijn er naar de geschiedenis van de stad Rotterdam in oorlogstijd, het bestuur daarvan en het Nederlandse ambtenarenap-paraat tijdens de bezetting in het algemeen. Ook andere instituten die zich op het terrein van de politie begaven zoals de Landwacht, de Vrijwillige Hulppolitie en de Nederlandse S.S. komen aan bod. Een ander facet is de verhouding tussen een dominerende groep nazieaan-hangers en de Duitse bezetters versus de rest van het politiekorps. Ook wordt ingegaan op het feit dat tijdens de bezettingsjaren alleen al in Rotterdam ruim 17.500 gevangenen passeerden in de cellen van de politie en dat er vooral aan het einde van de oorlog nog zoveel represaille-executies werden uitgevoerd.

Uitgeverij: Aprillis, Zaltbommel. ISBN 978 90 5994 193 9 Van harte aanbevolen.

Handhaven onder de nieuwe orde

In de achterban van Kamp Amersfoort strijdt Jan Bierman uit Zoetermeer al jaren voor de erkenning van omgekomen politiemannen uit het Korps ´s-Gravenha-ge. Ook voor de stad den Haag geldt dat de politie aan het einde van de oorlog in 1945 geen goede reputatie had. Ook dat gaat voorbij aan de tweestrijd in het korps tussen goed en kwaad, waarbij velen toch in hun hart de goede keus maakten, deden wat ze konden met gevaar voor eigen leven. Bierman heeft een lijst opgesteld van 87 omgekomen politiemannen, waarlijk geen kleinig-heid binnen zo´n korps. Zijn vader was één van de 87 “dienders”. Hij vervoerde wapens voor het verzet, was

betrokken bij een vluchtlijn naar België. Na een periode van onderduiken werd hij door verraad gearresteerd, ging via de SD-cellen en Kamp Amersfoort naar Kamp Neuengamme om daar op 6 maart 1945 op de leeftijd van 34 jaar te sterven. Een verzetsman? Bewijs het maar. Wanneer de bewijzen niet worden overlegd res-teert een politieambtenaar die wegens desertie oneervol werd ontslagen met alle gevolgen van dien.

Er is wel een algemeen oorlogsmonument voor de politie in de hal van het oude hoofdbureau aan het Alexanderveld, maar de herdenkingen van vroeger wor-

Erkenning politieslachtoffers gevraagd

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (34)

Informatiebulletin juli 2008

34

den niet gecontinueerd en een namenoverzicht man-keert. Bierman heeft gevraagd beide wensen te hono-reren. Maar noch de herdenkingen, noch de namenlijst zijn gerealiseerd.

Juist in een tijd dat er aandacht is voor normen en waarden , dat “ambtelijke vorming” ook voor jonge poli-tiemensen herontdekt wordt, dat educatie wordt gekop-peld aan mensenrechten, onthoudt men veel aan jon-gere generaties die zo weinig weten van “toen” maar er voor hun werk van vandaag zo veel over kunnen leren. Het gaat niet om een zogenaamde heldenverering, maar om het doorgeven van geschiedenis, het aanroeren van

de innerlijke strijd die een mens kan ondergaan en de uiteindelijke keuzes die hij maakt. Waarvoor hij ook ver-antwoording moet afleggen.

Bij de gedenkplaats Kamp Amersfoort worden speci-ale rondleidingen gehouden met een vormend karakter voor uniformdragers. Alle krijgsmachtonderdelen maken er geregeld gebruik van. De politie is – op onderdelen van het Korps Landelijke Politiediensten KLPD na – de grote afwezige. Heeft de politie de trauma´s van 1940 – 1945 nog niet overwonnen? Gaan de gevaren van groepsprocessen en misstanden echt aan die beroeps-groep voorbij?

Auteur Ron de Vos, zelf Libanon-veteraan en werkzaam in de politiewereld, schreef het boek “De Beethovenfout, gevangene van de nazi´s” als eerste boek over een politieman. Andere boeken gingen over veteranen. Hij heeft dat gedaan nadat hij in contact kwam met een nabestaande van een politieambtenaar die in de bezet-tingstijd dingen moest doen die hij niet wilde en met zijn leven heeft betaald toen ontdekt werd dat hij sabo-teerde. Tijdens zijn gevangenschap maakte hij aanteke-ningen met een dagboekkarakter die zijn geordenend en bewerkt tot een boek.

Een verhaal van een politieman tijdens de Duitse bezet-ting in WO-II die onder andere draaiboeken moest maken voor razzia´s op Joodse medeburgers maar waarvan hij doorslagen geeft aan de verzetscontac-ten. Uiteindelijk volgt arrestatie, Oranjehotel, Huis van Bewaring Amsterdam, doodvonnis met navolgend gra-tie, waarbij de doodstraf wordt omgezet in dwangar-beid in Duitsland. Uiteindelijk loopt hij met de komst van de geallieerde legers daar weg en keert terug in Nederland.

Het boek leert dat systemen worden opgebouwd met mensen. Mensen die gewetensproblemen kunnen krij-gen, mensen die lijden onder de meedogenloze terreur van onderdrukkers, mensen met een keuze voor goed of voor kwaad, mensen die enorm hebben geleden maar ook toonbeelden waren van moed, van kracht, mensen die door alles heen hun geloofsbeleving had-den en bleven geloven in het goede dat uiteindelijk zal overwinnen.

Zie ook: www.beethovenfout.nl en www.lemmensonline.nl ISBN 978 90 77490 29 7

Aanbevolen voor een ieder die nog weinig afweet van de politiegeschiedenis 1940 – 1945.

Cees Biezeveld.

De Beethovenfout

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (35)

Informatiebulletin juli 2008

35

Het NSF-commando of Radiokommando was een arbeidscommando in Kamp Amersfoort dat in sep-tember 1943 werd ingesteld en ongeveer een jaar zou functioneren tot september 1944. Het werd voor het grootste deel van de tijd ondergebracht in Block V. De Nederlandse Seintoestellen Fabriek was nauw verbon-den aan het Philips-concern.

Omdat de productie van radio-apparatuur urgent was in de oorlogssituatie (heette te zijn) mocht de onderneming extra voedsel brengen naar haar werkers ter plaatse, gevangenen in het kamp. Dat in het vreselijke hon-geroord Kamp Amersfoort dit van groot belang was mag duidelijk zijn. Ook werd de aanvoer van medicamenten voor de zieken toegestaan, iets waar direct gebruik van werd gemaakt en tot heil diende van alle zieken in de ziekenbarakken.

De hele operatie was een initiatief geweest van de kampleiding. Die wilde gevangenen in gaan zetten voor “oorlogsproductie”. Een delegatie van de heren Rauch en Litjens ging op oriëntatie. Zij zagen “duizenden man-nen voortsjokken, vervuild en vermagerd, niet tot arbeid in staat De overtuiging ontstond dat hier onmiddellijk geholpen moest worden. Een week later werd een eer-ste begin gemaakt met 30 dwangarbeiders, burgemees-ters, geestelijken, intellectuelen, door de commandant Berg persoonlijk “uitgekozen”. De NSF bezorgde tonnen bouten, moeren, ringen, afval en sloopmateriaal om dit te laten “sorteren” (bedoeld wordt de lijn te trekken). De gevangen zaten binnen, hadden iets omhanden en kre-gen contact met de buitenwereld (bedoeld wordt: via de NSF). De NSF moest aan de commandant drie gulden per dag per man betalen! Bedacht werd hoe meer men-sen aan werk konden worden geholpen. Hiervoor werd het doorschuifsysteem aan tafels bedacht. Er zou een radiokast worden geassembleerd (UBV-kast). Er was meer leiding NSF voor nodig. Dhr. Th. Hendrikx kreeg de dagelijkse leiding, dhr. M. Aitink deed de administra-tie, dhr. H. Debbe werd onderbaas, dhr. W. Mulders werd chauffeur en dhr. J. Litjens zou het contact tussen werkkamp en NSF verzorgen en de algemene leiding op zich nemen.

Veel problemen waren er met een opgedrongen voor-man van slecht allure. Men moest de gevangenen die er werkten graag hebben uit de goede vaderlanders die echt geholpen moesten worden. Feitelijk werd er “gesorteerd” op politieke betrouwbaarheid, de zwaarst gestraften, gevangenen die uit medisch oogpunt hulp nodig had-den. Om zieken te vervangen werd om 20 extra hulpen gevraagd (en verkregen). Er werd een gevangene-arts (dr. C.A.Oudhoorn, arts van de Rotterdamsche Lloyd?) aangesteld als “bedrijfsarts”. Er werd een eigen zieken-zaaltje ingericht in een magazijn, waarbij de kasten goed gevuld werden met hulpmiddelen en medicamenten

van de NSF. Ve r v o l g e n s werd de com-mandant er van overtuigd dat extra eten nodig was om deze mensen te laten werken. Dat werd toegestaan: iedere dag om precies 09.30 uur kwam chauffeur Mulders voorrijden en werd het eten uitge-deeld (1 liter per persoon per dag). Ook de ziekenbarak werd voorzien, uiteindelijk werd de dagelijkse aanvoer wel 400 liter terwijl er maximaal 240 man bij NSF inge-deeld waren.

Het werktempo door de commandant verlangd werd nimmer gehaald. Er was altijd wel een reden voor Bijvoorbeeld: essentiële onderdelen uit Duitsland waren niet aangekomen Wel stelde men een kundig instru-mentmaker aan die druk was met het bewerken van de schaarse hulpmiddelen uit de ziekenbarak, zodat daar de ellende verlicht werd. Ook werd er een ondergrondse Volksuniversiteit opgericht en gaande gehouden voor lessen aan gevangenen. Met Kerstmis 1943 werd er een echt Kerstfeest georganiseerd.

In september 1944 (spoowegstaking) kwam aan alles een einde. De heer Litjes bleef het kamp bezoeken om op de spullen te letten, feitelijk om het contact met de gevangenen te onderhouden. De hele operatie Kamp Amersfoort moet de NSF-fabriek honderdduizenden guldens hebben gekost.

Oud-gevangenen van dit werkcommando hebben heel lang reünies georganiseerd met de NSF-leiding en met dr.ir. F.J. Philips nauwe banden onderhouden. Op zaterdag 6 april 1946 werd een reunie gehouden in Hilversum, gevolgd door een tweede bijeenkomst op zaterdag 5 oktober 1946. Bij die gelegenheid werd een bronzen gedenkplaat aangeboden aan de directie van de NSF-fabriek, waarna na de nodige toespraken een rondgang door de fabriek volgde, eindigende met een “hartversterking”. Eind 2007 werd bekend dat de tegenwoordi-ge Philipsvestiging te Hilversum wordt gesloten en gesloopt. De leiding van het Philipsconcern Nederland heeft contact opgenomen om de gedenkplaat aan de gedenkplaats Kamp Amersfoort te schenken. De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Over een juiste opstelplaats wordt nog nagedacht. Nader bericht volgt.

Namens alle nog in leven zijnde oud-gevangenen, namens alle nabestaanden en andere betrokkenen wordt op deze plaats erkentelijkheid uitgesproken voor deze bijzondere schenking van het Philipsconcern!

Gedenkplaat NSF-commando naar herinneringscentrum

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (36)

Informatiebulletin juli 2008

36

De voorgenomen uitbreiding van het terrein heeft nog heel wat voeten in de aarde nodig voor het gestelde doel is bereikt. Nadat met het landgoed overeenstemming was bereikt, moest met de bestuursmedewerkers van de provincie Utrecht tot overeenstemming worden geko-men vanwege de ligging in een ecologische hoofdstruc-tuur in de gemeente Leusden (maar wel op de grens van urbaniserend gebied gemeente Amersfoort). Uiteindelijk is die afstemming tot stand gekomen en was de weg vrij om vanwege de kap van enige bomen tot een vergun-ning c.q. vrijstelling van herplantplicht te komen.

Een volgende bestuurlijke hindernis die gladgestreken moet worden is het vigerende bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Leusden. Al vanaf de terugplaatsing van het gerestaureerde beeld in 2003 (dat plaatsvond met een gedoogbeschikking!) wordt er gewerkt aan een wijziging van het bestemmingsplan, waarin thans ook de gewenste uitbreiding op de juiste wijze wordt aangeduid. Er is al jarenlang veel werk in stilte en achter de schermen verzet om alles op de juiste wijze te regelen. De gemeente Leusden heeft er hard aan meegewerkt maar is ook gebonden aan de complexe regels van de wetgeving. Naar verwachting gaat in de loop van 2008 alles afgewikkeld worden. Hangende die afwikkeling is op grond van de huidige regels bij de Gemeenteraad Leusden een ontheffingsprocedure gestart op grond waarvan met de aanleg kan worden begonnen.

In het voorjaar van 2008 heeft er al dunning en schoning in de betreffende percelen plaatsgevonden als voorbe-

reiding op wat komen gaat. Het ziet er nu dus al meer als “natuur” uit en het is voor wandelaar feitelijk toegan-kelijk geworden. Voor de uitvoering van alle plannen is geld nodig. In een vroeger stadium zijn er al toezeggingen ontvan-gen van het kfHeinfonds en het VSB-fonds, terwijl ook het Ministerie van VWS voor behoud van erfgoed van de oorlog een bijdrage toezegde. Recentelijk heeft het Nederlands Fonds voor vrijheid en Veteranenzorg een fikse bijdrage toegezegd, terwijl het Delafonds (van de uitvaartorganisatie Dela) een bijdrage heeft toegezegd tot het herstel (zichtbaar maken) van de voormalige begraafplaats van het kamp. Voor alle duidelijkheid: alle slachtoffers werden destijds elders herbegraven!

Aan de provincie Utrecht was ook om een bijdrage gevraagd, maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in de procedure is in de afhandeling daarvan vertraging opgetreden. Met het afhandelen van die subsidie kan de uitvoering van alle wensen bij dit plan worden verzekerd. De toegezegde bijdragen, totaal ruim 250.000 euro, zijn in ieder geval voldoende om het plan in grote lijnen uit te voeren met een nadruk ook de educatieve kant. De provincie Utrecht stelt echter hoge eisen aan de natuur in die omgeving zodat optimalise-ring juist gewenst is.

Voortgang uitbreiding terrein

Dat Kamp Amersfoort een slecht kamp was kan niet vaak genoeg worden uitgedragen. Die plek mag niet worden vergeten. Dat de Joodse gevangenen in dat kamp het nog slechter hadden, is iets dat nog steeds en te vaak moet worden uitgelegd. Joodse gevangenen kwamen immer als strafplaatsing of uit represaille in Kamp Amersfoort, voor “misdrijven” die wij nu onvoorstelbaar achten. De voorvallen zijn echter maar al te waar gepasseerd, ook in Nederland!

In het vorige blad werd de reactie vermeld van Professor(em). Mw. Dr. E.Mulder, voorzitter van de Stichting Kunstenaarsverzet. De uitwisseling van gege-vens leidden er toe de Stichting Kunstenaarsverzet en het Armandomuseum te Amersfoort (dat wacht op her-bouw na de vernielende brand) op zaterdag 3 mei 2008

een symposium te Amersfoort zouden organiseren rondom het thema: “ Plaats en geheugen bij Armando en Claude Lanzman”. Zowel Armando als Claude Lanzman zouden daarbij aanwezig zijn. Locatie theater De Lieve Vrouw te Amersfoort. Op zaterdag 3 mei in de avond zou een filmmarathon worden gehouden met films van Armando en Claude Lanzman. Ook zou op vrijdag 2 mei 2008 een lezing worden gehouden waarbij er aandacht zou zijn voor de Joodse gevangenen van Kamp Amersfoort. Door plotselinge gezondheidsproble-men moest Claude Lanzman zijn reis naar Nederland afzeggen. Het is nu de bedoeling dat het programma rond 4 mei 2009 alsnog naar de oorspronkelijke bedoe-ling wordt uitgevoerd!

Voor details: blijf www.armandomuseum.nl volgen.

Joodse gevangenen in Kamp Amersfoort (8)- Nederlandse ontmoetingen in Jeruzalem -

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (37)

Informatiebulletin juli 2008

37

Claude Lanzman (Parijs, 1925) is onder andere de regis-seur van de 9,5 uur durende documentaire “Shoah” uit 1985. Deze film, waaraan hij zo´n elf jaar werkte, wordt algemeen beschouwd als de beste documentaire over dit onderwerp.

Nederlandse ontmoetingen in Jeruzalem.

Begin mei 2008 werd door mij een reis naar Israel gemaakt. Een bezoek aan gedenkcentrum Yad Vashem werd benut voor versteviging van de vriendschappelijke en nuttige banden die er zijn en met onze contactper-soon daar, de medewerkster van Nederlandse komaf: mw. Nannie Beekman. Rondom de festiviteiten van het zestig jarig bestaan van de staat Israël waren ook tal van delegaties en militaire muziekkorpsen op tour-nee, die ook rondleidingen kregen op Yad Vashem. Nederlandstalige groepen worden vaak rondgeleid door mw. Beekman, waarbij ook de rol van de Nederlandse kampen in 1940 – 1945 aan de orde komt, inclusief Kamp Amersfoort en zijn Joodse gevangenen.

Op het afgesproken tijdstip moest er gewacht worden, want een rondleiding met Nederlanders liep voor mw. Beekman geweldig uit. Deze Nederlanders waren de

leden van de Drumfanfare Luchtmachtkapel die een thuisbasis heeft in het muziekcentrum in …. Amersfoort-Noord. Sprekend over Kamp Amersfoort werd er vanuit de groep gereageerd op een indringend interview met de scheidend directeur van de gedenkplaats, dat op zondag 4 mei 2008 op radio 1 was uitgezonden. Die persoon wilde men toch wel eens ontmoeten, waarop mw. Beekman tot hun verbazing kon zeggen: daar staat hij, hij staat op mij te wachten. Dat muzikanten van de Nederlandse Luchtmachtkapel naar Jeruzalem moeten reizen voor een gesprek met de directeur van de gedenkplaats Kamp Amersfoort is toch een wonderlijk idee.

Yad Vashem en ook de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem (met een afdeling tot onderzoek van het Nederlandse Jodendom) hebben in de afgelopen tijd veel informatie gekregen over het Kamp Amersfoort, de plaats daarvan in de Nederlandse samenleving en de betekenis van de gedenkplaats nu. Ook de nieuwe docu-mentairefilm zal binnenkort de reis naar beide instituten maken. Voor 2009 staat een bezoek aan de Hebreeuwse Universiteit op de wensenlijst, waarbij zo mogelijk aan-dacht zal worden besteed aan de Joodse gevangenen van Kamp Amersfoort. Dat kamp vormde immers ook een radertje in het grote werk dat Holocaust heet.

Cees Biezeveld.

Ingrijpende gebeurtenissen als oorlogen hebben grote invloed op zowel slachtoffers, overlevenden als nabe-staanden. Vaak al na korte tijd blijkt de ernst van deze gevolgen. Traumatische ervaringen opgedaan tijdens dergelijke crisissituaties worden al spoedig herbeleefd. Psychische stoornissen en posttraumatische stress zijn veel voorkomende gevolgen. Deskundige hulp blijkt meer dan eens noodzaak. AMCHA biedt deze hulp al 20 jaar, aan slachtoffers en overlevenden van een zwarte periode in de menselijke geschiedenis: de Tweede Wereldoorlog.

AMCHA‘AMCHA (Hebreeuws voor ‘Jouw Volk’) is een organisatie die therapeutische hulp en begeleiding biedt aan overle-venden en kinderen van de Holocaust’, aldus Roel van Praag, voorzitter Stichting Vrienden AMCHA Nederland. ‘Hulp, die 60 jaar na een ingrijpende gebeurtenis als de Tweede Wereldoorlog meer dan ooit noodzakelijk is, daar velen van de overlevenden en de nabestaanden

hun traumatische ervaringen sterker gaan herbeleven naarmate ze ouder worden. Velen ondervinden dat de psychische gevolgen steeds zwaarder gaan wegen. In de periode van Nazi-terreur beleefden zij discrimina-tie, vernederingen, deportatie, vluchten, onderduiken, concentratiekampen, ‘medische’ experimenten, verlies van huis en haard en bovenal de moord op dikwijls alle familieleden. ‘Gebleken is dat veel overlevenden en nabestaanden baat hebben bij behandeling en begelei-ding die onze professionele hulpverleners in verschil-lende behandelcentra in Israël bieden. Ze ervaren ver-lichting en troost. Ze leren te leven met de traumatische ervaringen en kunnen verder met hun leven’.

Therapeutische hulp door professionalsRuim 300 professionele hulpverleners zoals gespecia-liseerde psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkenden van AMCHA bieden therapeutische hulp. Hulp met als doel gevoelens te uiten, te leren verwer-

AMCHA, 20 jaar hulp aan oorlogsslachtoffers

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (38)

Informatiebulletin juli 2008

38

ken en slachtoffers uit hun maatschappelijke isolement te halen. Hulpverlening omvat korte en langdurende individuele therapieën, groeps- en gezinstherapieën. Creatieve en ontspannende activiteiten zoals schilderen en tekenen en zingen in een koor. Gezamenlijk bewegen en persoonlijke vorming zoals computerlessen. Evenals telefonische hulpverlening, consultatie en collegiale ver-wijzing en zelfhulpgroepen.

Begeleiding door getrainde vrijwilligersIn aanvulling op de professionele hulp mag AMCHA een beroep doen op ruim 600 getrainde vrijwilligers die oudere en invalide cliënten thuis bezoeken, hand- en spandiensten verlenen en ook sociale activiteiten organi-seren. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijk koffie drin-ken, boodschappen doen, het voorlezen van de krant en het vieren van verjaardagen met elkaar.

AMCHA behandelcentraDeze vormen van hulp wordt aangeboden in behan-delcentra verspreid over geheel Israël. Jaarlijks vin-den vele duizenden overlevenden en nabestaanden hun weg naar deze centra, worden er behandeld of begeleid. Onder deze cliënten bevinden zich overle-venden afkomstig uit Nederland, en uit vrijwel alle landen van Europa, die geleden hebben van de Nazi-overheersing.

Vanaf de oprichting in 1987 naar 12.000 cliënten‘Het verleden heeft vele overlevenden van de Holocaust ingehaald’, aldus Roel van Praag.’ Late psychische gevolgen maken therapeutische hulp voor velen van hen naarmate men ouder wordt een bittere noodzaak. Hierdoor stijgt het aantal cliënten dat specialistische hulp nodig heeft’. Eind 2007 telt de organisatie ca. 11.000 cliënten. In het eerste kwartaal van 2008 zijn er 800 nieuwe cliënten bijgekomen. ‘AMCHA Nederland blijft zich inzetten om het werk in Israël mogelijk te maken’.

Israël reizenVoor donateurs en geïnteresseerden organiseert AMCHA sinds 2006 rondreizen door Israël. Naast het bekijken van bezienswaardigheden worden verschil-lende AMCHA behandelcentra aangedaan, waarbij men kennis kan maken met het werk van de organisatie. Ontmoetingen met de professionele begeleiders en hun cliënten staan op het programma. Er is ruimschoots gelegenheid ervaringen en gedachten met elkaar uit te wisselen. De eerstkomende reis is gepland van 12 t/m 23 mei 2008. Voor meer informatie zie ‘AMCHA reis 2008’ op www.amcha.nl.

Vrienden van AMCHAStichting Vrienden van AMCHA Nederland heeft 6000 vrienden die haar werk sinds 1987 ondersteunen met financiële bijdragen. Particulieren van zowel joodse als andere zijden, die soms zelf slachtoffer of nabestaande van de Holocaust zijn. Vrienden in diverse landen van West Europa, USA en Australië, maar ook fondsen, charitatieve organisaties en instellingen zijn enthousiast over het werk van AMCHA en ondersteunen met een éénmalige of jaarlijkse donatie.

CBF keurmerk voor goede doelenIn 2000 heeft AMCHA het keurmerk voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving verworven. In 2005 is dit CBF keurmerk voor een periode van 5 jaar verlengd.

Voor meer informatie over AMCHA• www.amcha.nl (Nederlands) en www.amcha.org (Engels/Hebreeuws) • deheerR.vanPraag,tel.0334727649, [emailprotected] of mw. A.F. ter Weij, 06 485 08 323. • geïnteresseerdendieAMCHA’swerkfinancieelwillen

ondersteunen kunnen een donatie overmaken op Postbank 760 of ABN AMRO Bank 49.06.06.210.

Over AMCHA AMCHA, Hebreeuws: Jouw Volk) is een organisatie die psychosociale hulp in Israël biedt aan overlevenden en kinderen van de Holocaust. Hulp, die 60 jaar na de Holocaust, meer dan ooit noodzakelijk is omdat velen van de overlevenden hun traumatische ervaringen herbeleven en hiervan zware psychische gevolgen ondervinden. Professionele hulpverleners, gespecialiseerde psychologen en maatschappelijk werkenden bieden thera-peutische hulp in grote en kleine behandelcentra verspreid door geheel Israël. Hulpverlening van AMCHA omvat kort- en langdurende individuele therapie, groeps- en gezinstherapie, telefonische hulpverlening, consultatie en verwijzing en zelfhulpgroepen. Daarnaast bezoeken getrainde vrijwil-ligers oudere en invalide cliënten thuis, verlenen hand- en spandiensten en organiseren sociale activiteiten. AMCHA Nederland werd in 1987 opgericht met als doel fondsen te werven om het werk van AMCHA Israël mogelijk te maken. De Stichting Vrien-den van AMCHA Nederland werft deze middelen door financiële bijdragen van particulieren, organisaties en instellingen van joodse en andere afkomst in Nederland. In 2000 is het CBF keurmerk uitgereikt aan AMCHA, in 2005 is dit voor een periode van 5 jaar verlengd.

Sinds het uitkomen van het vorige Informatiebulletin zijn er enkele reacties gekomen. Voor alle oproepen blijven we aandacht vragen!

Op oproep 08-206 over H.P.J.(Hans) van Ketwich Verschuur werd gereageerd door oud-gevangene dhr. Molthoff en de zoon van oud-gevangene Lokker, de heer T.Lokker. Beiden zouden rechtstreeks contact zoeken.

Reacties op oproepen

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (39)

Informatiebulletin juli 2008

39

Nieuwe oproepenDit keer een enkele oproep.

• 08-207IvovanVoorstvanBeest was gevangene in Kamp Amersfoort en Natzweiler.

Hij kwam tenslotte in Dachau terecht en overleefde. Door de vele gevolgen van het kampleven overleed hij al vroeg in 1952. Zijn naar hem genoemde neef Ivo van Voorst van Beest jr. wil graag alle denkbare informatie over zijn oom. Wie kan hem helpen?

• 08-208AartLuijendijk, Geboren te Abbenbroek (ZH) op 28 augustus

1909, trouwde op 14 mei 1936 te Abbenbroek met C.Verdick, hij is op 6 april 1971 te Rotterdam over-leden. Aart Luijendijk was hoofdagent van politie te Hoorn, kreeg een hartinfarct en ging met ontslag. Vermeld wordt dat veel collega´s uit de tijd ´40-´45 op vroege leeftijd een hartinfarct kregen… De lei-ding zou destijds stipt de bevelen van de bezetters opgevolgd hebben door de ondergeschikten onder druk te zetten. Luijendijk en zijn collega´s Meyer en Stapel zouden herhaaldelijk in uniform (met gebruik van dat uniform) mensen hebben weggebracht die dringend moesten onderduiken. Er zou een relatie zijn met een banketbakker Verberne. Bij één van de onderduikadressen moet polio zijn uitgebroken, de kinderen daar zouden er aan zijn overleden.

Het vermoeden bestaat dat de polio naar het eigen gezin werd overgebracht waar zijn dochtertje het ook kreeg. Het is nu nog steeds van belang gege-vens over die tijd te vinden. Wie kan de dochter van A.Luijendijk aan informatie helpen?

Wie weet er iets van een opdracht om een gevan-gene op een dag voor 12.00 uur af te leveren bij de SD in Amsterdam. Bij de weigering dit te toen werd met deportatie van de familieleden gedreigd, waarop de tocht dan toch maar ondernomen werd. Onderweg zou de arrestant opeens uit de trein zijn gesprongen. Er zijn verschillende verhalen over de afloop in omloop. Wie weet iets van deze zaak, of een voorval dat er op lijkt, af?

Hebt u informatie? Wilt u ook een oproep plaatsen? Help anderen en uw stichting aan gegevens. Reageer! Geef daarbij duidelijk het nummer aan van de oproep waarop u reageert.

Redactie Informatiebulletin,St. Nat. Mon. Kamp Amersfoort,Loes van Overeemlaan 19,3832 RZ Leusden. Tel.: 033-4613129 (graag in ochtend)Fax: 033-4615695E-mail: [emailprotected]

" IN MEMORIAM "Het bestuur kreeg een bericht van overlijden van oud-gevangene:

Willem Hubertus van der Gaag, op 18 februari 2008 op de leeftijd van 84 jaar. Zijn laatste woonplaats was Capelle aan de IJssel.

Marinus van de Krol, op 23 februari 2008 op de leeftijd van 83 jaar. Zijn laatste woonplaats was Wekerom.

Hugo Josephus Maass, geboren op 27 november 1925, overleden te Berlijn op 24 maart 2008. Zijn laatste woonplaats was Warnsveld.

Klaas Kes, geboren 10 november 1919 te Marken, overleden te Bussum op 31 maart 2008. Zijn laatste woonplaats was Bussum.

Berend van Geemen, geboren 1 oktober 1915 te Wijk aan Zee, overleden te Amsterdam op 25 maart 2008. Zijn laatste woonplaats was Amsterdam.

Pieter Oosterhuis, geboren 17 september 1923 te Hoogkerk, overleden te Amersfoort op 14 april 2008. Zijn laatste woonplaats was Amersfoort.

Jan Verberne, geboren 12 mei 1923, overleden te ´s-Gravenhage op 2 mei 2008. Zijn laatste woonplaats was Den Haag.

Bernardus Heinrich Friele, geboren 16 december 1922 te Amsterdam, overleden te Putten op 22 mei 2008. Zijn laatste woonplaats was Putten.

Cornelis Boon, geboren 22 juli 1921 te Bergen op Zoom, overleden te Apeldoorn op 24 mei 2008. Zijn laatste woonplaats was Apeldoorn.

C.Schaap. Zijn laatste woonplaats was Bilthoven.

Nagekomen berichten om alsnog te vermelden:

J.T.Wilkens (Lange Jan). Overleden te Apeldoorn op 4 maart 2007. Zijn laatste woonplaats was Apeldoorn.

Jacques Bert Buëno Bibaz, geboren op 4 maart 1923, overleden te Zwanenburg op 12 november 2002. Zijn laatste woonplaats was Zwanenburg.

Aan de familie is condoleance betuigd. Ook vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.

Het bestuur.

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (40)

Informatiebulletin juli 2008

40

“Kamp Amersfoort” PUBLIEKSRONDLEIDINGEN 2008

In 2008 worden er bij de gedenkplaats“Kamp Amersfoort” weer rondleidingen met gidsen voor het publiek gehouden. Inschrijving vooraf is dan niet nodig. De organisatie wordt verzorgd door het Nationaal Monument Kamp Amersfoort & ´t Gilde Amersfoort.

Data en tijdstippen:

ZONDAG 27 JULI 2008 AANVANG 14.00 UUR

DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008 AANVANG 19.00 UUR

ZONDAG 28 SEPTEMBER 2008 AANVANG 14.00 UUR

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3,00 per persoon (jongeren tot en met 10 jaar € 1,50). De opbrengst komt ten goede aan het werk op de gedenkplaats. Aanmelding vooraf is niet nodig.

De rondleidingen die omstreeks anderhalf uur duren, gaan altijd door, ongeacht de weersomstan-digheden. Na afloop van de rondleiding is er gelegenheid om documentaires te bekijken (vanaf juli wordt de nieuwe documentairefilm “Kamp Amersfoort” verwacht!).

Plaatsen fietsen: fietsenstalling. Parkeren auto´s: zie aanwijzing ter plaatse.

Stichting Nationaal Monument Kamp AmersfoortLoes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden (voorheen Appelweg 3, 3832 RK Leusden)

De Loes van Overeemlaan (Amersfoort / Leusden) is een zijweg van Laan 1914 in Amersfoort-Zuid. Bereikbaar via N227 (Amersfoort – Maarn) en van A-28, afrit 5.

Tel.: 033-4613129 / Fax.: 033-4615695.

www.kampamersfoort.nl & [emailprotected]

Wie geld geeft aan goede doelen kan onder zekere voor-waarden (boven een drempelbedrag) aftrek krijgen bij de inkomstenbelasting. Wie een schenking voor tenmin-ste 5 jaar (of langer) bij notariële akte doet in de vorm van een lijfrente, mag dat bedrag zonder grens opvoe-

ren. Ook is het mogelijk de stichting te bedenken door legateren via een testament. Iedere notaris kan daarover informatie verschaffen. De stichting kan hierin eventueel ook bemiddelen. In de afgelopen tijd is hier kleinschalig gebruik van gemaakt. Wie volgt?

Steun aan Kamp Amersfoort – Fiscale mogelijkheden

Informatiebulletin - Kamp Amersfoort...presentatie “Onvoltooid Verleden Tijd”. Deze dateert uit 1995 en werd als dia-overvloeiprojectie op videofilm gezet. De kwaliteit was er - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 5711

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.